Попередня експертиза дисертацій

РІШЕННЯ
вченої ради Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України щодо проведення попередньої експертизи дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора (кандидата) наук в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України

1. Дисертації, виконані в ІХВС НАНУ, незалежно від того, в якій спеціалізованій вченій раді вони будуть захищатися, а також дисертації, виконані в інших наукових установах чи вищих навчальних закладах, які плануються до захисту у спеціалізованій вченій раді ІХВС НАНУ повинні пройти попередню експертизу, яка передбачає рецензування дисертації спеціалістами за профілем підготовленої дисертаційної роботи та апробацію матеріалів дисертації на об’єднаному семінарі відділів ІХВС НАНУ, рішенням якого ухвалюється Висновок про наукову і практичну цінність дисертації (далі – Висновок).

2. Розгляд дисертації не повинен перевищувати 2 (два) місяці для дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук і 3 (три) місяці для докторської дисертації. Термін подання дисертації відраховується з дня подання документів. Рецензенти повинні надати відгук протягом 1 (одного) місяця для кандидатської дисертації та 2 (двох) місяців для докторської дисертації з дня подання дисертації.

3. Для ініціювання процедури експертизи дисертації, що була повністю або частково виконана в ІХВС НАНУ, здобувач наукового ступеня особисто подає заяву на ім’я Директора ІХВС НАНУ з проханням провести попередню експертизу дисертації та підготувати Висновок. Заява засвідчується особистим підписом здобувача і реєструється у канцелярії ІХВС НАНУ. Для ініціювання процедури експертизи дисертації, що була виконана в інших наукових установах (закладах вищої освіти), здобувач наукового ступеня подає лист-клопотання установи, в якій виконувалася дисертація, на ім’я Директора ІХВС НАНУ, з проханням провести експертизу дисертації, засвідчений в установленому порядку.

4. До заяви обов’язково додаються:
– завершена дисертація (один друкований примірник та електронна копія у форматі Doc або PDF на диску або USB-носії) та проект автореферату дисертації (три друковані примірники та електронна копія у форматі Doc або PDF на диску або USB-носії), завірені особистим підписом здобувача і оформлені відповідно до вимог чинного законодавства, що поширюються на здобувача наукового ступеня;
– копії всіх публікацій здобувача за темою дисертації (крім дисертації у вигляді наукової доповіді), а також, за наявності, копії актів впровадження та інших документів, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації та додатково відображають результати дисертації;
– для здобувачів наукового ступеня доктора наук – автореферат захищеної дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук;
– витяг з протоколу засідання Вченої ради ІХВС НАНУ (наукової установи (закладу вищої освіти), де виконувалась дисертація), на якому здобувачу було затверджено тему дисертації і призначено наукового керівника (консультанта). У випадку, якщо тему дисертації було змінено, до переліку документів також необхідно додати витяг з відповідного протоколу засідання вченої ради;
– відгук наукового керівника (консультанта), засвідчений в установленому порядку;
– здобувач, який виконував дисертаційну роботу в ІХВС НАНУ має пройти апробацію результатів дисертаційної роботи на семінарі відділу, де виконувалась ця робота і надати витяг з протоколу семінару відділу, з рекомендацією до подальшої експертизи дисертації та проведення об’єднаного семінару відділів ІХВС НАНУ, підписаний керівником відділу (головою семінару).

5. Після надходження заяви та повного переліку документів на найближчому засіданні Вченою радою шляхом відкритого або таємного голосування призначаються щонайменше три рецензенти з числа наукових співробітників ІХВС НАНУ, яким доручається провести експертизу дисертації. За необхідності, до експертизи дисертації можуть бути залучені фахівці з інших наукових установ (закладів вищої освіти). Одночасно Вченою радою визначається профільний науковий підрозділ, відповідальний за організацію та проведення об’єднаного семінару відділів ІХВС НАНУ для апробації матеріалів дисертації та ухвалення Висновку. Керівник профільного наукового підрозділу забезпечує процес попередньої експертизи дисертації і на нього покладаються обов’язки з контролю за дотриманням строків та порядку проходження попередньої експертизи, головування на об’єднаному семінарі та підготовки Висновку.

6. Після визначення профільного наукового підрозділу, його керівник разом з керівником/науковим консультантом роботи та рецензентами визначають дату (строки) проведення об’єднаного семінару з врахуванням вимог щодо встановлених строків проходження попередньої експертизи дисертації, визначають відділи, наукові працівники яких є провідними фахівцями за спеціальністю та темою дисертації, участь яких в об’єднаному семінарі щодо розгляду дисертації є необхідною.

7. Рецензенти після ретельного вивчення дисертаційної роботи, публікацій та документів, що підтверджують апробацію отриманих дисертантом результатів готують письмові відгуки, в яких чітко визначено позитивні і негативні (за наявності) аспекти дисертаційної роботи, наводять свою думку щодо актуальності теми дослідження, особистого внеску дисертанта в отримані наукові результати, ступеня обґрунтованості наукових положень та висновків, наукової новизни результатів дисертаційного дослідження та їх теоретичного та практичного значення. У відгуку рецензенти обов’язково мають зробити оцінку повноти опублікування основних положень дисертації та відповідність оформлення дисертації та публікацій чинним вимогам.
8. У відгуку наводяться (за наявності) також критичні зауваження до дисертації і обов’язково декларується думка рецензента відносно того, рекомендувати чи не рекомендувати рецензовану роботу до представлення у спеціалізовану вчену раду для захисту. Рецензія має бути однозначною (позитивною чи негативною), містити підпис рецензента і дату.

9. Дисертант має дати відповіді на критичні зауваження рецензентів у письмовому вигляді (форма додається). Відповіді дисертанта на результати попередньої експертизи мають надійти до всіх рецензентів та керівника підрозділу, що забезпечує процес попередньої експертизи дисертації не пізніше одного тижня до проведення об’єднаного семінару.

10. Необхідною умовою продовження процедури попередньої експертизи дисертації є наявність хоча б однієї позитивної рецензії. У разі надходження лише негативних рецензій здобувач може відмовитися від проведення об’єднаного семінару і зняти свою роботу з розгляду за письмовою заявою. Якщо здобувач наполягає на проведенні об’єднаного семінару, присутність на ньому рецензентів, які подали негативні рецензії, та наукового керівника або наукового консультанта, обов’язкова. У цьому випадку на об’єднаному семінарі шляхом відкритого голосування приймається рішення щодо формулювання Висновку (може бути ухвалений і негативний Висновок).
При розгляді дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук у голосуванні можуть брати участь всі співробітники категорії «Науковці». При розгляді дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук участь у голосуванні беруть лише співробітники, що мають науковий ступінь.
У випадку зняття дисертації з розгляду, дисертантові надається письмова аргументована відмова у продовженні процедури попередньої експертизи дисертації.
11. Апробація матеріалів дисертації для прийняття рішення щодо ухвалення Висновку відбувається на відкритому засіданні об’єднаного наукового семінару відділів ІХВС НАНУ (будь-які обмеження щодо присутності зацікавлених осіб не допускаються). Присутність на засіданні засвідчується реєстраційною карткою присутності учасників семінару.
12. Головуючим на об’єднаному семінарі відділів є керівник підрозділу, що забезпечує процес попередньої експертизи дисертації. Семінар вважається правоможним за умови участі у ньому кандидатів та докторів наук, при цьому не менш як чотирьох докторів наук зі спеціальності докторської дисертації і не менш як трьох докторів наук зі спеціальності кандидатської дисертації.
Для допомоги головуючому у документальному супроводі об’єднаного семінару та підготовці проекту Висновку призначається секретар семінару. Проект Висновку готується керівником попередньої експертизи з врахуванням думки рецензентів.
13. Об’єднаний семінар відділів ІХВС НАНУ на підставі заслуханої доповіді здобувача наукового ступеня, відповідей на поставлені питання, виступів рецензентів та всіх бажаючих учасників семінару приймає рішення щодо рекомендації розглянутої роботи до захисту і в разі позитивного рішення ухвалює Висновок про наукову і практичну цінність дисертації шляхом відкритого голосування присутніх на семінарі наукових співробітників простою більшістю голосів. Рішення семінару оформлюється у вигляді витягу з протоколу об’єднаного семінару, в який включається текст ухваленого Висновку про наукову і практичну цінність дисертації. Витяг підписується головою і секретарем семінару, затверджується директором ІХВС НАНУ і видається здобувачу в межах строків передбачених п.2 цього Рішення.
14. На засіданні об’єднаного семінару відділів ІХВС НАНУ щодо розгляду дисертації може бути прийнято одне з таких рішень:
14.1. про рекомендацію дисертації до розгляду спеціалізованою вченою радою, якщо на думку рецензентів і присутніх на семінарі фахівців здобувач успішно розв’язав поставлене перед ним наукове завдання (наукову проблему);
14.2. про рекомендацію дисертації до розгляду спеціалізованою вченою радою з урахуванням поправок (композиційних, редакційно-стилістичних, технічних та граматичних уточнень);
14.3. про доопрацювання дисертації у зв’язку з необхідністю внесення змін принципового характеру, що потребує обов’язкового повторного проходження попередньої експертизи дисертації;
14.4. про зняття дисертації з обговорення.

У випадках, передбачених пп.14.3 та 14.4, проект Висновку не зачитується і не ухвалюється на об’єднаному семінарі відділів ІХВС НАНУ, а в протоколі засідання аргументовано вказуються причини, які не дозволяють позитивно оцінити представлену роботу та продовжити процедуру розгляду дисертації.
15. Відповідальність за своєчасне і належне оформлення протоколу об’єднаного семінару відділів ІХВС НАНУ та висновку про наукову і практичну цінність дисертації покладається на головуючого на засіданні семінару (керівника підрозділу, що забезпечує процес попередньої експертизи дисертації).