Колективний договір

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК

 

 

 

 

К О Л Е К Т И В Н И Й    Д О Г О В І Р

 

НА  2018– 2022 РОКИ

П РО Е К Т

 

 

схвалений конференцією

трудового колективу інституту

 

 

Протокол № від  2018 року

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Мета колективного договору – регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних вiдносин, створення умов для підвищення ефективності роботи Інституту і на цій основі більш повне задоволення соціальних потреб працівників Інституту та реалізація професійних, трудових і соцiально-економiчних прав та інтересів працівників.

1.2. Колективний договiр (далi Договiр) укладено між Адміністрацією Ін-ституту хімії високомолекулярних сполук НАН України (далі Інститут) в особі директора Інституту Бровка Олександра Олександровича і профспiлковою ор-ганiзацiєю Інституту (далі Профком) в особі профспілкового комітету та його голови Ярової Наталії Володимирівни. Адміністрація Інституту визнає профспілковий комітет єдиним представником трудового колективу Інституту.

1.3. Законодавчою основою Договору є чинні Закони України (зокрема, “Кодекс законів про працю”, «Про колективні договори та угоди», “Про наукову та науково-технічну діяльність”, “Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності”) та чинні: “Генеральна Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України і Конфедерацією роботодавців України та профспілковими об’єднаннями України” (далi Генеральна Угода), Угода мiж Президiєю HАH України i Центральним комiтетом профспiлки працiвникiв HАH України (далi Галузева Угода), Регіо-нальна Угода між Київською міською державною адміністрацією та Київською міською радою профспілок (далi Регiональна Угода). Норми і положення Генеральної Угоди, Галузевої Угоди та Регiональної Угоди (далi Угод) є обов’язковими для виконання Сторонами Договору.

1.4. Дія договору розповсюджується на всіх працівників Інституту, але профком зберігає за собою право добиватись додаткових пільг і компенсацій для членів профспілки в рамках спільних рішень адміністрації і профкому на основі діючого Договору та чинного законодавства України.

1.5. Договір затверджується конференцією трудового колективу і набирає чинності з дня його підписання представниками сторін та діє до моменту підписання нового Договору на наступний термін.

1.6. Накази та розпорядження, які стосуються трудових прав, охорони праці та соціальних інтересів працівників, видаються за погодженням з профспілковим комітетом.
Питання оплати праці працівників (форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розміру надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, надання матеріальної допомоги, затвердження штатного розпису) адміністрація вирішує за погодженням з профспілковим комітетом.

1.7. Інститут та Вчена рада інституту координують роботу ДП «Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України», яке здійснює свою діяльність відповідно до діючого законодавства, Статуту ІХВС НАН України, Статуту ДП «ДВ ІХВС НАН України», як госпрозрахункова організація з правами юридичної особи з окремим балансом і банківським рахунком. Профспілкова організація ДП «ДВ ІХВС НАН України» являється складовою частиною ППО ІХВС НАН України. Голова профспілкового комітету ІХВС НАН України передає повноваження голові профспілкового бюро ДП «ДВ ІХВС НАН України» з питань, які згідно з законодавством відносяться до компетенції профспілки (узгодження та підписання штатних розписів, наказів щодо преміювання, розпоряджень адміністрації з питань зайнятості, охорони праці, режиму роботи, соціального страхування) окрім звільнення співробітників з ініціативи адміністрації.

1.8. Жодна із сторін не може в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе за Угодою зобов’язань.

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ
2.1. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, ОПЛАТА ТА РЕЖИМ ПРАЦІ, ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
2.1.1. Укладати з працівниками ІХВС НАН України трудові договори згідно з чинним законодавством. Укладення з працівниками трудових договорів у формі контракту допускається лише у випадках, передбачених законами України.

2.1.2. Адміністрація забезпечує Інститут загальним обсягом фінансування для формування фонду оплати, достатнім для виплати основної заробітної відповідно до кошторису та штатного розпису інституту згідно з чинним законодавством. За участю Профкому здійснює контроль за розподілом обсягів робіт керівниками тем, проектів, державних контрактів, господарчих договорів разом з іншими завідувачами відділів таким чином, щоб при їх якісному та своєчасному виконанні всі працівники отримували повністю та своєчасно основну заробітну плату і оплачувані щорічні відпустки.

2.1.3.Своєчасно надавати інформацію працiвникам про наукові гранти, конкурси та конференції з актуальних проблем хімії та фізикохімії полімерних композиційних матеріалів (зокрема, оголошувати про них та вивішувати умови проведення на спеціальному стенді для об’яв), що проводяться Мiністерством освіти і науки України, іншими організаціями i відомствами України, а також міжнародними організаціями та забезпечувати участь Інституту в них. Щорічно проводити в Інституті конкурси молодих учених.

2.1.4. Створювати умови для підвищення ефективності виконання фундаментальних, прикладних наукових та науково – технічних досліджень, державних цільових і комплексних програм НАН України шляхом вдосконалення i покращення умов праці та матерiально-технiчного забезпечення.

2.1.5. Здійснювати оперативний контроль за виконанням тематичного плану науково-дослідних робіт (НДР) з метою забезпечення цільового використання фінансування по цих темах та забезпечення соціальних гарантій співробітників.

2.1.6. При недостатності коштів для формування стовідсотково необхідного фонду оплати праці адміністрація, проводить консультації з профспілковим комітетом інституту та за погодженням з ним, проводить скорочення чисельності або штату співробітників.
Масове вивільнення співробітників інституту провадити тільки в крайньому випадку (при зменшенні фінансування в інституті), приймати необхідні заходи з їх запобіганню та з мімізації негативних наслідків після отримання необхідних нормативних документів з Президії НАН України (п.2 ст.48 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-Y1);
Вживати заходів для запобігання масовим вивільненням співробітників, у тому числі шляхом проведення консультацій з профспілками з метою розроблення відповідних заходів, спрямованих на пом’якшення їх наслідків і зменшення чисельності вивільнення співробітників (підпункт 2 п.3 ст.50 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-Y1).

2.1.7. Умови оплати праці працівників інституту розробляти згідно діючих нормативних документів:
1) Документ про створення установи;
2) Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001р. № 74;
3) Галузева Угода між Президією НАН України та Центральним комітетом Профспілки працівників НАН України на 2018-2019 роки;
4) Розпорядження Президії НАН України від 25.04.2005 р. №263 „Про умови оплати праці працівників бюджетних установ і організацій та інших установ Національної академії наук України”;
5) Розпорядження Президії НАН України від 11.05.2004 р. № 335 „Про порядок встановлення надбавки за стаж наукової ”;
6) Розпорядження Президії НАН України від 25.04.2005 р. № 262 „Про порядок виплати доплат за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек”;
7) Розпорядження Президії НАН України від 27.09.2005 р. №555 „Про деякі питання оплати праці працівників державних комунальних архівних установ”;
8) Розпорядження Президії НАН України від 20.03.2006 р. № 167 „Про затвердження штатних розписів”;
9) Розпорядження Президії НАН України від 09.11.2009 р. № 662 „Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек”;
10) Розпорядження Президії НАН України від 26.10.2012 р. № 652 „Про внесення змін до розпоряджень Президії НАН України від 25.04.2005 р. № 263 та № 264”;
11) Розпорядження Президії НАН України від 05.01.2018 р. № 4 „Про внесення змін до розпоряджень Президії НАН України від 25.04.2005 р. № 263 ”;
12) Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1037 „Про оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”;
13) Закон України від 26.11.2015 № 847-УIII „Про наукову і науково-технічну діяльність”;
14) Бюджетний кодекс України /Із змінами, внесеними згідно із Законами/;
15) Класифікатор професій ДК 003//:2010.
16) Розпорядження Президії НАН України від 13.12.1989 р. № 1640 „Об утверждении Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты за неблагоприятные условия труда”;
17) Розпорядження Президії НАН України від 05.03.2014 р. № 141;
18) Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 „Про ефективне використання державних коштів”;
19) Закон України від 06.12.2016 № 1774-УIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”;
20) Накази щодо застосування режиму зайнятості.

Конкретні розміри посадових окладів, а також доплат та надбавок включати до штатного розпису інституту та погоджувати їх з ПК. Оплату праці співробітникам інституту здійснювати в першочерговому порядку (ст.15 Закону України «Про оплату праці»).

2.1.8. Контролює і забезпечує професійний ріст кожного працівника відповідно до його посади та виконання ним роботи на високому професійному рівні в рамках трудового договору, посадової інструкції та Статуту Інституту і Статуту НАН України. Забезпечує дотримання встановленої законодавством тривалості робочого дня і тижня.
Для працівників інституту встановлюється 5 денний робочий тиждень із двома вихідними днями – субота та неділя. Тривалість робочого часу працівників, що працюють в нормальних умовах має не перевищувати 40 годин на тиждень. На передодні святкових і неробочих днів тривалість роботи праців-ників скорочується на одну годину (Ст. 53 КЗпП України). Тривалість робочого часу працівників, що працюють в шкідливих умовах праці встановлюється згідно Законодавству на підставі колективного договору та атестації робочих місць:
1. Співробітникам наукових відділів та лабораторій працюючим в шкідливих умовах праці – 36 годинний робочий тиждень.
2. Співробітникам безпосередньо зайнятим протягом цілого робочого дня на установках рентгено-структурного аналізу – 30 годинний робочий тиждень.
3. Співробітникам служб забезпечення, працюючим протягом усього робочого дня по обслуговуванню та ремонту лабораторного устаткування, контролю за безпечним веденням технологічного процесу:
слюсарям-сантехнікам, слюсарям-ремонтникам, слюсарю з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, склодуву, провідному інженеру служби охорони праці, електромонтерам та слюсарям-електромонтажникам по ремонту та обслуговуванню електроустаткування – 36 годинний робочий тиждень.
Робочий день в інституті встановлено (наказ від 15.02.2010 р. № 22-а):
– для працюючих в шкідливих умовах праці (робочий тиждень – 36 годин):
з 9-00 до 17-00 – з понеділка по четвер
з 9-00 до 15-30 – у п’ятницю;
– для працюючих з джерелами іонізуючого випромінювання (робочий
тиждень – 30 годин)
з 9-00 до 15-30 – з понеділка по п’ятницю;
– для працюючих в нормальних умовах праці (робочий тиждень – 40
годин):
з 8-30 до 17-30 – з понеділка по четвер
з 9-00 до 15-30 – у п’ятницю.
Обідня перерва з 12-30 до 13-00 (Додатки 3,4,5).
Встановити для сторожів інституту змінну роботу (ст.58 КЗпП України) з підсумковим обліком робочого часу. Сторожі чергуються в змінах рівномірно. Робочу зміну встановити з 7-00 поточного дня до 7-00 наступного дня (цілодобово) з наступними вихідними днями на протязі трьох діб. Оплату проводити згідно чинному законодавству України.
Забезпечити поповнення медичних аптечок у всіх лабораторних та інших приміщеннях інституту, де працюють співробітники інституту, лікарськими засобами та виробами медичного призначення згідно ПЕРЕЛІКУ від 13.06.88 р. Міністерства охорони здоров’я СРСР.
Своєчасно переглядати розміри посадових окладів і тарифних ставок, здійс-нювати індексацію заробітної плати, застосовувати корегуючий коефіцієнт при обчисленні середньої заробітної плати співробітників у відповідності до чинного законодавства України та розпоряджень НАН України.
Відповідно до ст.3 Закону України «Про оплату праці» своєчасно встановлювати мінімальну заробітну працю. До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

2.1.9. З метою підвищення творчої активності науковців, їх зацікавленості в одержанні вагомих результатів фундаментальних та прикладних досліджень, що відповідають світовому рівню, залученню і збереженню кваліфікованих кадрів у сфері академічної науки, матеріальної зацікавленості працівників Інституту щодо збільшення обсягів та якості робіт застосовувати «Положення про преміювання працівників Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України» (Додаток №1).

2.1.10. Не вводити режим скороченого робочого дня (чи тижня) для окремих працівників без їх згоди. Винятки можливі лише при крайній необхідності за окремим наказом директора, погодженим з профкомом, попередивши працівника за два місяці до введення такого режиму його роботи. Повідомляти працівників про запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення не пізніше як за два місяці до їх запровадження (ст. 103 КЗпП України).

2.1.11. На основі розподілу бюджетного фінансування адміністрація інституту складає і затверджує, за погодженням з профспілковим комітетом, кошториси доходів і видатків та штатні розписи на відповідний рік, що в першу чергу включає обов’язкові виплати: посадові оклади (ставки заробітної плати), надбавки за стаж наукової роботи, доплати за наукові ступені і вчені звання, доплати за шкідливі умови праці та видатки на виплату стипендій аспірантам.

2.1.12. Згідно зі ст. 115 КЗпП України заробітна плата виплачується співробітникам інституту регулярно в робочі дні два рази на місяць (16 числа – за першу половину та в останній день, або першого числа наступного місяця – за другу половину поточного місяця).
Якщо день виплати зарплати збігається з вихідним, святковим або не робочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
Розмір заробітної плати за першу половину місяця проводиться в розмірі не менше 50% посадового окладу.
Відповідно до ст.30 Закону України «Про оплату праці» при виплаті заробітної плати за 2-гу половину місяця надавати співробітникам розрахунковий лист в якому повідомляється:
а) період розрахунку;
б) загальна сума нарахувань з розшифруванням по видам виплат;
в) розмір і вид утримань із зарплати;
г) сума, що належить до виплати.
Компенсувати співробітникам інституту втрати частини заробітної плати при порушенні строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифи на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством згідно зі ст.34 Закону України «Про оплату праці».
За порушення законодавства про оплату праці до винних осіб приймати міри дисциплінарної відповідальності (ст.36 Закону України «Про оплату праці».
Заробітна плата співробітникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки, порядок обчислення заробітної плати за час щорічної відпустки, додаткових та соціальних відпусток та компенсації за невикористані відпустки регламентується нормативно-правовими актами України (ст.21 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (зі змінами та доповненнями).
У разі звільнення співробітника інституту виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки співробітникам, які мають дітей.
За бажанням співробітника частина щорічної відпустки замінюється грошо-вою компенсацією. При цьому тривалість наданої щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні (ст.24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (зі змінами та доповненнями).
За сімейними обставинами та з інших причин співробітнику інституту надається відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений співробітником та керівником, але не більше 15 календарних днів на рік (ст.26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (зі змінами та доповненнями).

2.1.13. Проводити атестацію наукових працівників відповідно до Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України та Розпоряджень Президії НАН України. Атестацію робочих місць за умовами праці проводити 1 раз на 5 років згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.1992 року №442.

2.1.14. Всі винаходи, що створені під час перебування Працівника з Устано-вою у трудових відносинах, належать Установі (інституту) повністю ( або частково) на підставі письмового договору між адміністрацією інституту та винахідником, який складається безпосередньо при поданні заявки на винахід згідно ст. 9 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” та інших законодавчих актів щодо відносин інтелектуальної власності (Додаток 2).

2.2. ОХОРОНА ПРАЦI ТА ЗДОРОВ’Я
2.2.1. Неухильно дотримуватись в Інститутi норм законодавства про охорону працi вiдповідно до Закону України «Про охорону працi». Відшкодовувати працівникові шкоду, пов’язану з виконанням трудових обов’язків, згідно ст.9 Закону України «Про охорону праці», здійснювати доплати за небезпечні умови праці диференційовано, а саме:
– за роботи з іонізуючим випромінюванням – до 24% (Додаток № 5).

2.2.2. Розробити заходи щодо приведення умов працi на робочих мiсцях у вiдповiднiсть з вимогами стандартiв, нормативних актiв з охорони працi. Виконувати необхідні заходи з охорони праці жінок згідно вимог ст.14 Закону України.

2.2.3. Регулярно проводити інструктажі та перевірку знань з охорони праці та техніки безпеки, протипожежної безпеки. Постійно проводити навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги, пожежної безпеки, дії працюючих при виникненні аварії. Один раз на рік проводити перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці співробітників, працюючих у небезпечних умовах (ст. 18 Закону України).

2.2.4. Забезпечувати безоплатно працiвників відповідних категорій спецодя-гом, спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту вiдповiдно до норм, а також миючими, знешкоджувальними засобами (Додаток № 4).

2.2.5. Виконувати необхідні заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимових умовах у встановлені термiни.

2.2.6. Щорічно складати угоду з охорони праці та план організаційно-технічних заходів з поліпшення умов охорони праці (Додатки № 6, 7).

2.2.7. Забезпечувати всіх працівників засобами захисту з цивільної оборони ( додаток 9).

2.2.8. Спільно з Профкомом сформувати склад комісії Інституту з питань охорони праці і забезпечувати її роботу відповідно до чинного законодавства.

2.2.9. Спільно з Профкомом сформувати склад комісії Інституту із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (далі комісії Інституту із соцстраху) і забезпечувати її роботу відповідно до чинного законодавства.
2.2.10. Організовувати разом з Профкомом проведення періодичного медичного огляду співробітників, працюючих у небезпечних умовах праці, та виконання висновків та рекомендацій згідно актів медичної комісії за результатами медогляду працівників інституту.

2.2.11. Забезпечувати виконання заходів з охорони праці в межах затвердженого кошторису на поточний рік.

2.2.12. Сприяти отриманню працівниками Інституту правової допомоги та консультацій з чинного трудового законодавства. За дорученням працівників представляти та відстоювати їх права як у відносинах з Директором і іншими посадовими особами, так і при потребі в судових органах.

2.2.13. Перевіряти виконання заходiв з охорони праці, технiки безпеки та пожежної безпеки.

2.2.14. Організовувати роботу комісій Інституту з охорони праці та соцстраху, а також навчання членів цих комісій.

2.2.15. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних санітарно-побутових умов на робочих місцях, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, медаптечками згідно із встановленими нормами.

2.2.16. Здійснювати громадський контроль за правильним відшкодуванням збитків при нещасних випадках на виробництві, профзахворюваннях відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону праці».

2.2.17. Вносити пропозицiї Директору з питань створення безпечних умов працi та попередження можливих аварiйних ситуацiй на виробництвi.

2.2.18. Проводити один раз в півріччя навчання в підрозділах з метою запобігання травматизму невиробничого характеру.

2.2.19. Контроль за надходженням та витрачанням бюджетних коштів відрахованих профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу здійснює контрольно-ревізійна комісія ПК.

2.2.20. Згідно статті 14 «Обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці» Закону України «Про охорону праці» працівник зобов’язаний:
– дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства; знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
– проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.
Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

2.2.21. Згідно статті 5 Закону України «Про охорону праці»:
– під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору (частина 2);
– усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (частина 4).

2.2.22. Згідно статті 6( частина 2) Закону України «Про охорону праці»:
– працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобов’язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціа він є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася), а також страхового експерта з охорони праці.

2.2.23. Згідно статті 10 Закону України «Про охорону праці»:
– забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, пов’язаних з санітарним та побутовим обслуговуванням), а також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Гранична норма перенесення важких речей жінкам і підліткам 7-10 кг, чоловікам -16,4 кг.

2.2.24. Згідно статті 18 Закону України «Про охорону праці»:
– посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок (частина 4);
– не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці (частина 6).

2.2.25. Згідно статті 19 Закону України «Про охорону праці»:
– для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік. (Частина третя статті 19 в редакції Закону N 3458-VI ( 3458-17 ) від 02.06.2011.

2.2.26. Згідно Положення про правила внутрішнього трудового розпорядку :
– вживання алкогольних та наркотичних засобів в приміщеннях та на території Інституту забороняється і вважається суворим порушенням дисципліни;
– працівник, який з’явився (або якого виявили) на роботі в нетверезому стані, адміністрацією до роботи не допускається (відстороняється) і цей день вважається прогулом.

2.3. СОЦIАЛЬНI ГАРАНТIЇ
2.3.1. Кошти від оренди приміщень в Інституті сторонніми організаціями використовувати у відповідності до зведеного кошторису Інституту на поточний рік.

2.3.2. По можливості надавати Профкому технічні та транспортні засоби (або оплачувати вiдповiднi послуги) для вирішення питань, пов`язаних з потребами трудового колективу працівників Інституту (або окремих його частин).

2.3.3. Надавати матеріальну допомогу співробітникам на оздоровлення в сумі не більше одного посадового окладу на рік при умові виконання зобов’язань щодо обов’язкових виплат.

2.3.4. Надавати працівникам інституту щорічно основну відпустку тривалістю не менш, як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік (Ст. 6 Закону України “Про відпустки”) та до 56 календарних днів науковим працівникам згідно з “Порядком надання щорічної відпустки тривалістю до 56 календарних днів науковим працівникам (затвердженим постановою КМ України від 14.04.97 р. № 346)” відповідно до графіка відпусток, затвердженого до 5 січня поточного року, та доведеного до відома працюючих не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну (ч.9 ст.10 Закону України “Про відпустки”) та додаткову за роботу в шкідливих умовах праці тривалістю від 3 до 7 календарних днів, за роботу із синтезу та дослідженню органічних сполук кремнію і за роботу з іонізуючим випромінюванням (рентгеноструктурний аналіз) – 11 календарних днів (але не більше ніж 35 календарних днів), за прибирання сан. вузлів – 4 календарних дні (Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку), а працівникам з ненормованим робочим днем – 7 календарних днів (п.2, ст.8 Закону України “Про відпустки”) (Додатки № 3, 8).

Надавати щорічно додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових та неробочих), а за наявності декількох підстав для надання цієї відпустки – 17 календарних днів співробітницям інституту, що мають двох і більше дітей віком до 15 років, або дитину інваліда… (ст.19 Закону України «Про відпустки».
Надавати додаткові відпустки:
– за роботу у шкідливих та важких умовах праці;
– за особливий характер праці;
– у зв’язку з навчанням;
– творчі відпустки;
– соціальні відпустки;
– ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС;
– учасникам бойових дій, інвалідам війни

Надавати працівникам відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин на термін, обумовлений угодою між працівником і адміністрацією та визначений ст.ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки».

Не допускати ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом року працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу у шкідливих і важких умовах праці або за особливий характер праці.

Виплачувати заробітну плату працівникам за час відпустки не пізніше, як за три дні до її початку.

За бажанням працівник має право на грошову компенсацію частини щорічної відпустки, якщо тривалість наданої працівникові щорічної і додаткових відпусток не менше 24 календарних днів.

2.3.5. Забезпечувати гласнiсть в питаннях соцiального життя Інституту, своєчасно iнформувати спiвробiтникiв про всi соцiальнi заходи.

2.3.6. Сприяти організації для дітей співробітників новорічних та різдвяних свят, для жінок – свята 8 березня, ветеранів – дня Перемоги.
2.3.7. Відділ кадрів інституту своєчасно та в повному обсязі надає інформацію Дніпровському Центру зайнятості м. Києва про:
– наявність вакансій (форма № 3-ПН);
– прийняття на роботу (форма № 5-ПН);
– заплановане масове вивільнення співробітників інституту у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією, скороченням чисельності або штату за два місяці до звільнення (підпункт 4 п.3 ст.50 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-Y1).
III. ЗОБОВ’ЯЗАHHЯ ПРОФСПIЛКОВОГО КОМIТЕТУ ПЕРВИННОЇ ПРОФ-СПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ IHСТИТУТУ
ПРОФКОМ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:
3.1. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, ОПЛАТА ТА РЕЖИМ ПРАЦІ
3.1.1. Сприяти високопродуктивній праці членів трудового колективу, дотриманню трудової та виробничої дисципліни, правил внутрiшнього розпорядку Інституту.

3.1.2. Забезпечувати дотримання прав та гарантій працiвникiв. Вести роз’яснювальну роботу з питань застосування і дотримання норм трудового і пенсійного законодавства, професійних і соціально-економічних прав та контролювати їх реалізацію і виконання.

3.1.3. Оперативно вживати профілактичні заходи по усуненню передумов виникнення трудових спорів (конфліктів) та їх врегулювання шляхом переговорів і
примирних процедур. На час переговорів, за умови вирішення суперечних питань у встановленому чинним законодавством та цим Договором і Угодами порядку, утримуватись вiд органiзацiї в зв’язку з цим акцiй протесту, страйкiв, таке інше.

3.1.4. Запрошувати Директора чи його представника до участі в засіданнях, де розглядаються соціально-економічні проблеми працівників, а також Інституту та НАН України в цілому, в тому числі розглядається необхідність підготовки і проведення громадських акцій протесту для їх вирішення, враховувати його позицію при обговоренні, інформувати про прийняті рішення.

3.1.5. Інформувати Директора чи його представника про звернення і листи до вищих органів законодавчої та виконавчої влади, Київської міської державної адміністрації, Президії НАН України та інших відомств з питань оплати і умов праці, зайнятості та інших соціально-економічних інтересів працівників, відповіді на них.

3.1.6. Розглядати питання неповного забезпечення плановими коштами потреб на оплату праці працівників і функціонування Інституту в цілому на засіданні Профкому з запрошенням Директора (в разі виникнення кризової ситуації) чи його представника для обговорення та вироблення пропозицій по вирішенню даної проблеми.

3.1.7. Представляти і захищати інтереси працівників Інституту у відповідності зі статтями 247 КЗпП України та 38 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

3.1.8. Надсилати Директору подання про усунення порушень умов Договору посадовими особами Інституту. Ці подання у відповідності до КЗпП України повинні розглядатися у тижневий строк на комісії по Договору. При розгляді наслідків такого порушення і досягнення згоди сторін керуватись статтями 19 і 45 КЗпП України.

3.1.9. Здійснювати контроль за правильним та своєчасним перерахуванням заробiтної плати на особисті платіжні картки та призначенням працiвникам доплат та надбавок до заробiтної плати, а також їх преміюванням.

3.1.10. Надавати згоду на звільнення працівників з ініціативи Адміністрації згідно чинного законодавства лише після всебічного розгляду обставин та причин цієї ситуації і використання наявних можливостей по знаходженню взаємоприйнятого компромісу для збереження трудових відносин.
3.1.11 згідно ст.22 закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а саме:
Профспілки, їх об’єднання беруть участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державних та територіальних програм зайнятості, проводять спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об’єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонують заходи щодо соціального захисту членів профспілок, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій, здійснюють контроль за виконанням законодавства про зайнятість.
Права і повноваження профспілок щодо забезпечення захисту працівників від безробіття та його наслідків визначаються законодавством і колективними договорами та угодами.
У разі, якщо роботодавець планує звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи, організації, він повинен завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень надати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень. (Частина третя статті 22 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ).
Профспілки мають право вносити пропозиції державним органам, органам місцевого самоврядування, роботодавцям, їх об’єднанням про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з вивільненням працівників, які є обов’язковими для розгляду. (Частина четверта статті 22 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ).

3.2. ОХОРОНА ПРАЦI ТА ЗДОРОВ’Я
3.2.1. Сприяти отриманню працівниками Інституту правової допомоги та консультацій з чинного трудового законодавства. За дорученням працівників представляти та відстоювати їх права як у відносинах з Директором і іншими посадовими особами, так і при потребі в судових органах.

3.2.2. Перевіряти виконання заходiв з охорони праці, технiки безпеки та пожежної безпеки.

3.2.3. Організовувати роботу комісій Інституту з охорони праці та соцстраху, а також навчання членів цих комісій.

3.2.4. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних санітарно-побутових умов на робочих місцях, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, медаптечками згідно із встановленими нормами.

3.2.5. Здійснювати громадський контроль за правильним відшкодуванням збитків при нещасних випадках на виробництві, профзахворюваннях відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону праці».

3.2.6. Вносити пропозицiї Директору з питань створення безпечних умов працi та попередження можливих аварiйних ситуацiй на виробництвi.

3.2.7. Проводити один раз в півріччя навчання в підрозділах з метою запобігання травматизму невиробничого характеру.

3.2.8. Контроль за надходженням та витрачанням бюджетних коштів відрахованих профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу здійснює контрольно-ревізійна комісія ПК.
3.3. СОЦIАЛЬНI ГАРАНТIЇ
3.3.1. Інформувати трудовий колектив про роботу Профкому, зокрема в письмовiй формi шляхом вивiшування на спецiальному стендi вiдповiдних iнформацiйних матеріалів та об’яв.

3.3.2. Контролювати виконання Договору та Угод, захищати професійні, трудові і соціально-економічні права та інтереси працівників.

3.3.3. Проводити роботу по розширенню соцiальних гарантiй працiвників зi сторони Директора відповідно до рішень Профкому та здiйснювати контроль за їх виконанням.

3.3.4. Надавати за рішенням профкому та за рахунок профспілкового бюджету:
1). Неоподатковану матеріальну допомогу на поховання близьких членів родини при наявності копії свідоцтва про смерть в розмірі 500 грн.

IV. ГАРАНТIЇ ДIЯЛЬНОСТI ПЕРВИННОЇ ПРОФСПIЛКОВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ
4.1. Постанови, накази та розпорядження, котрi стосуються трудових прав, оплати праці – основної і додаткової заробітної плати (надбавки, премії, доплати), заохочувальних та компенсацiйних виплат, надання матеріальної допомоги, а також інших соцiально-економічних iнтересiв працiвникiв – видавати за погодженням з Профкомом. Проекти відповідних документів надаються Профкому для погодження терміном не менше ніж на два робочих дні, а після підписання їх копії в тижневий термін передаються Профкому.

4.2. Погоджувати з Профкомом зведений кошторис доходів і витрат Інституту та його штатний розпис.

4.3. Погоджувати з Профкомом накази про режим роботи i тривалiсть робочого часу працівників.

4.4. Розглядати пропозиції Профкому про перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних зі звільненням працівників.

4.5. Проводити звiльнення працiвника з роботи за iнiцiативою директора Інституту відповідно до чинного законодавства.

4.6. На письмовий запит Профкому надавати в тижневий термін iнформацiю в письмовому виді з питань, що стосуються виконання пунктів Договору та Угод, трудових відносин, зайнятостi, умов і оплати працi в цiлому по Інституту та по його структурних пiдроздiлах, охорони працi і технiки безпеки, професійних, соціально-економічних прав працiвникiв.

4.7. Безкоштовно надавати Профкому для його дiяльностi облаштоване примiщення з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною, послуги канцелярiї та бухгалтерiї, по можливості транспорт, а також актовий зал Інституту по необхiдностi для проведення розширених засідань Профкому, профспiлкових зборiв чи конференцiй, зборів чи конференцій трудового колективу працівників Інституту.

4.8. Надавати працівникам Інституту, які входять до складу Профкому на громадських засадах, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати, для виконання зумовлених цим громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, сумарною тривалістю чотири години на тиждень.

4.9. Здійснювати безкоштовно централізоване відрахування членських внесків членів профспілки через бухгалтерію Інституту згідно з персональними заявами кожного співробітника. Перераховувати відповідну частину коштів членських внескiв (за рішенням конференції КРП працівників НАН України) на рахунок Київської регіональної профспілки працiвникiв HАH України (КРП працівників НАН України). Решта цих коштів перераховується на рахунок Профкому. В разі централізованого фінансового обслуговування всі кошти членських внесків безкоштовно перераховуються на рахунок КРП працівників НАН України.

4.10. Запрошувати голову Профкому на наради посадових осіб Інституту для участі в їх роботі та обговоренні при розглядi питань, що є предметом і метою Договору (відповідно до п.1.1) та Угод.

4.11. Включати до складу комісій по атестації працівників чи їх робочих місць голову Профкому або іншого члена Профкому за його поданням. Позапланову атестацію окремих працівників чи робочих місць проводити за погодженням з Профкомом.

4.12. Підтримувати кандидатуру представника Профкому (за поданням Профкому) на посаду голови комісії Інституту із соцстраху, спільно обговорювати кандидатури інших працівників для делегування їх до складу цієї комісії.

4.13. Для ведення переговорів і підготовки тексту колективного договору призначати наказом робочу комісію у складі: представників Дирекції – 4 чоловік та за поданням Профкому – такої ж кількості представників Профкому.

4.14. Не перешкоджати участі працівників – членiв профспiлки в мiтингах, демонстрацiях, пiкетуваннi та iнших акцiях, що органiзовуються та проводяться в рамках чинного законодавства вищими профспiлковими органами з метою захисту прав та iнтересiв членiв профспiлки.

V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Персональну відповідальність за виконання тих пунктів Договору, що входять до зобов’язань Директора, несуть визначені ним посадові особи, список яких, після прийняття Договору зборами трудового колективу, затверджується наказом Директора, погодженому з Профкомом. За виконання пунктів, що входять до зобов’язань Профкому, несуть особисту відповідальність всі члени профспілкового комітету первинної профспiлкової органiзацiї Інституту. Директор і голова Профкому несуть спільну відповідальність за здійснення загальних і заключних положень Договору.

5.2. Посадові особи Інституту, відповідальні за виконання Договору, за вимогою Профкому в тижневий термін надають Профкому відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються виконання пунктів Договору та Угод, трудових відносин, зайнятостi, умов і оплати працi в цiлому по Інституту та по його структурних пiдроздiлах, охорони працi і технiки безпеки, професійних, соціально-економічних прав працiвникiв.

5.3. Особи, з вини яких порушуються та не виконуються положення Договору чи не надається інформація, що необхідна для здійснення контролю за виконанням Договору, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з Законом України “Про колективнi договори і угоди”, за винятком випадкiв встановлених (за погодженням Директора і Профкому) об’єктивних причин, що зумовлюють неможливiсть виконання тих чи iнших положень Договору. За вимогою однiєї Сторони iнша Сторона зобов’язана вжити дисциплiнарних заходiв, передбачених чинним законодавством, Статутом HАH України, Статутом профспiлки працiвникiв HАH України, Положенням про Київську регіональну профспілку працівників НАН України та Статутом Інституту, до пiдпорядкованих їй осiб, з вини яких порушуються або не виконуються норми і положення Договору.

5.4. Кожна iз Сторiн на письмовий запит iншої Сторони з питань виконання Договору надає письмову вiдповiдь в тижневий термiн. Директор на нараді посадових осіб, відповідальних за виконання Договору, а Профком на своєму засiданні окремо – щоквартально розглядають хiд виконання дiючого Договору, та раз в серединi року – на засiданнi Профкому з запрошенням Директора. Директор і Профком звiтують на зборах трудового колективу про хiд виконання Договору не менше одного разу на рiк.

5.5. Пропозиції про зміни і доповнення до колективного договору вносяться в спільну комісію по Договору після попередніх переговорів і за взаємною згодою. Розгляд пропозицій кожної із Сторін про внесення змін до Договору починається не пізніше, ніж в двотижневий термін з дня їх отримання іншою Стороною.

5.6. Комісія по Договору здійснює поточний контроль за його виконанням. За поданням однієї із Сторін комісія в тижневий термін розглядає таке подання і приймає відповідні рекомендації з його приводу, про які інформує Директора і Профком.
5.7. При виникненні розбіжностей у позиціях Сторін, пов’язаних з виконанням Договору, кожна з них діє у межах своїх повноважень відповідно до Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік-тів)”.

5.8. Сторони спільно подають Договір та забезпечують його реєстрацію в Київському регіональному комітеті профспілки працівників НАН України і Президії НАН України та в Державній районній адміністрації.

5.9. Після підписання і реєстрації колективного договору, кожна Сторона зберігає один із примірників, які ідентичні і мають однакову юридичну силу.

5.10. Після підписання та реєстрації Договору Сторони в тижневий термін тиражують і доводять його до відома всіх працівників (зокрема, шляхом вивішування тексту Договору на спеціальному стенді) та забезпечують протягом всього терміну дії Договору ознайомлення з ним щойно прийнятих працівників.

ДИРЕКТОР ІХВС НАН України ГОЛОВА ПРОФКОМУ д.х.н.. О.О.Бровко к.х.н. Н.В.Ярова

М. П. М. П.

 

 

                                                                                                                   Додаток 1

УЗГОДЖЕНО

Голова профкому

ІХВС НАН України

канд. хім. наук

________________    Н.В.Ярова

“____”____________2018 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ІХВС НАН України

д. х. н.

____________           О.О.Бровко

“____”____________2018 р.

 

 

 

 

 

 

ПроЕКТ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок і розміри преміювання, встановлення доплат,

надбавок до посадових окладів та матеріальної допомоги працівникам

Інституту хімії високомолекулярних сполук

НАН України

 

 

 

 1.  

 

 

 І. Загальні положення

1.1. Положення розроблене на підставі:

– Закону України „Про оплату праці” від 24.03.1995 № 108/95-ВР;

– постанови Кабінету Міністрів України „Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук України” від 31.01.2001 № 74 (із наступними змінами та доповненнями);

– розпорядження Президії НАН України від 25.04.2005 №263 „Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук України”( із змінами та доповненнями від 30.12.08 р № 777 та від 12.11.09 р. № 673);

– постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи” від 14.04.2004 № 494;

– Розпорядження Президії НАН України  від 11.05.2004 р. № 335 « Про порядок встановлення надбавки за стаж наукової роботи»;

– Розпорядження Президії НАН України  від 25.04.2005  р. №84 « Про порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек»;

– постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р.№ 1073 «Про підвищення заробітної плати  працівникам бібліотек»;

– Розпорядження Президії НАН України  від 09.11.2009 р. № 662 « Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек»

– Розпорядження Президії НАН України №141, 2014 р.

– Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2016-2017 роки;

– діючої Галузевої угоди між Президією НАН України і ЦК профспілки працівників НАН України

– Постанови Президії НАН України «Про бюджетне фінансування НАН України у 2018».

1.2. Положення вводиться з метою стимулювання кадрів найвищої наукової кваліфікації, та інших  висококваліфікованих фахівців, залучення до Інституту наукової молоді, посилення матеріальної зацікавленості співробітників Інституту в досягненні високих результатів фундаментальних наукових досліджень, прикладних розробок, підвищення обсягів виконання науково-дослідних робіт, прискорення впровадження наукових результатів у господарську практику.

Положення про преміювання визначає умови і порядок преміювання працівників за виконання планових завдань згідно з Тематичним планом Інституту, умови і порядок виплати надбавок, доплат та джерел витрат на ці потреби.

1.3. Преміювання проводиться за умови відсутності заборгованості по заробітній за рахунок :

– економії фонду заробітної плати – по тематиці, що фінансується з загального фонду державного бюджету,

– додаткових джерел із коштів спеціального фонду державного бюджету, використання яких на виплати премій співробітникам не заборонено чинним законодавством України.

Доплати та надбавки виплачуються в межах планового фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі Інституту.

1.4. Преміювання, доплати та надбавки застосовуються до працівників усіх категорій, посад та професій відповідно до переліку посад та професій, передбаченого штатним розписом Інституту, молодих вчених за результатами конкурсу.

1.4.1. Наукові працівники:

– керівні працівники: директор Інституту та його заступники; вчений секретар Інституту, завідувачі наукових, науково-організаційних та науково-технічних відділів;

– наукові співробітники: головний науковий співробітник, провідний науковий співробітник, старший науковий співробітник, науковий співробітник, молодший науковий співробітник;

– інженерно-технічні працівники, професіонали та фахівці, які проводять наукові та науково-технічні розробки і виконують науково-організаційну роботу.

1.4.2. Працівники:

– керівні працівники: завідувачі (начальники) відділів допоміжних служб;

– професіонали, фахівці і службовці структурних підрозділів відділів, служб, крім науково-дослідних: (провідні інженери, інженери, інші професіонали та фахівці всіх категорій, техніки, службовці) інженери та спеціалісти всіх категорій, техніки.

1.4.3. Робітники, що виконують висококваліфіковану, кваліфіковану, малокваліфіковану чи некваліфіковану роботу.

1.5. Рішення про преміювання працівників за результатами праці за відповідний період є правом, а не обов’язком адміністрації, та залежить від особистого внеску в загальний результат роботи та фінансового стану Інституту.

1.6 Робітники позбавляються премії за умов, наведених у Додатку 1 даного Положення.

 1. Порядок преміювання та розмір премій

 

2.1. Премії призначаються наказом директора за поданням керівників конкурсних проектів, керівників науково-технічних робіт, що виконуються за господарськими договорами, керівника структурного підрозділу чи комісії з преміювання, а також комісій чи оргкомітетів з проведення конференцій, конкурсів наукових робіт, оглядів, змагань.

2.2. Даним положенням передбачається поточне (по завершенню певного етапу роботи) й одноразове преміювання.

2.3. Преміювання працівників Інституту згідно з даним Положенням проводиться:

– за виконання науково-дослідних фундаментальних і науково-дослідних прикладних робіт та цільових наукових програм;

– за виконання розробок, пов’язаних з охороною навколишнього середовища, покращення умов праці і техніки безпеки.

2.4. Преміювання категорій працівників, передбачених в п.п.1.4.1. Положення, проводиться після закінчення роботи, теми, проекту чи їхнього етапу, виконання місячного, квартального, тематичного плану при умові їх своєчасного та якісного виконання.

2.5. Розмір премії залежить від вкладу наукового співробітника, (професіонала, фахівця) в кінцеві результати роботи в цілому, з урахуванням специфіки функції, які він виконує, наукового рівня виконаних робіт, новизни і значущості ідей та рішень; складності робіт, економічної і соціальної її ефективності; скорочення строків її проведення, тощо.

2.6. Преміювання категорій працівників, передбачених п.п.1.4.2-1.4.3 даного Положення, проводиться за результатами роботи за місяць (квартал) рік і розмір премії залежить від якості і строку виконання завдань, проявлену творчу ініціативу, об’єм виконуваних робіт, відсутність помилок і браку.

2.7. Преміальна комісія, створена наказом директора готує свої пропозиції щодо преміювання співробітників на підставі таких критеріїв:

2.7.1. Високий науковий і технічний рівень досліджень, показником яких є кількість та якість наукових публікацій, що містять оригінальні результати та відповідні узагальнення з урахуванням наукової і практичної цінності одержаних результатів, високий рівень бібліометричних показників таких як цитування та індекс Хірша.

2.7.2. Розробка і впровадження результатів наукових робіт Інституту, підтверджених відповідними актами, угодами, контрактами та ін. в межах залученого фінансування в результаті статутної діяльності.

2.7.3. Практичне застосування результатів робіт.

2.7.4. Участь в регіональних, державних та міжнародних програмах.

2.7.5. Участь  в роботі оргкомітетів конференцій та в організації наукових заходів (конференцій, семінарів тощо), що проводяться Інститутом (в останньому випадку – за поданням голови Оргкомітету).

2.7.6. Участь в організації виставок, на яких демонструються  досягнення Інституту.

2.8. Премія може надаватись також за поданням голови ради молодих вчених відповідальним за організацію загальноінститутських культурно-масових заходів.

2.9. До преміювання не подаються працівники, з вини яких допущено неякісне виконання роботи, зниження основних показників технічного і економічного рівня виконаних розробок порівняно з затвердженим завданням, перевищення кошторисної вартості робіт і порушення строків їх завершення та здачі замовнику, викривлення наукової інформації, а також виробничі недоліки згідно з Додатком № 1.

2.10. Рішення про встановлення, зміну розміру або позбавлення премії приймаються директором Інституту.

2.11. Премії, що виплачуються за даним Положенням, включаються в заробіток і зараховуються при обчисленні середньої заробітної плати для оплати щорічних відпусток, виплати допомоги по соціальному страхуванню, при призначенні пенсій, тощо.

2.12. У випадках притягнення працівників до адміністративної чи кримінальної відповідальності (на підставі рішення суду), а також застосування до нього заходів громадського впливу за порушення трудової етики, хуліганство чи пияцтво на робочому місці, вони позбавляються премії повністю за той період, коли сталася вказана подія.

2.13. На тимчасових працівників, а також працівників, що працюють за сумісництвом розповсюджуються умови виплати премій, які встановлені даним Положенням для постійних працівників.

2.14. Одноразові заохочування працівників за виконання важливих завдань:

2.14.1. Одноразове заохочення працівників може бути застосоване у випадках виконання робіт по термінових завданнях; робіт, за термінове впровадження важливих розробок, удосконалення методів управління, форм матеріального та морального стимулювання, виконання термінових важливих доручень керівництва, тощо.

2.14.2. Преміювання за виконання важливих, термінових завдань, робіт може бути лише одноразове.

2.14.3. Рішення про виплату премії приймає директор Інституту, в наказі про преміювання визначається об’єм, строки виконання, якість виконаної роботи та розмір премії.

2.15. Преміювання може застосовуватися одночасно з іншими стимулюючими виплатами – надбавками і доплатами.

 

 

 1. Порядок встановлення та розміри надбавок працівникам Інституту

 

3.1. Надбавки за високі досягнення в праці, виконання особливо важливих робіт на термін їх виконання та складність, напруженість роботи встановлюються керівним працівникам, науковим працівникам, професіоналам, фахівцям, службовцям, та робітникам за рахунок планового фонду заробітної плати та за рахунок економії фонду заробітної плати Інституту за загальним та спеціальним фондом Державного бюджету.

Надбавки працівникам Інституту встановлюються у розмірі до 50 % їх посадового окладу.

Місячний граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 100 % його посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або їх розмір зменшується.

3.2. Надбавки всім категоріям працівників не встановлюються, якщо в Інституті діє режим неповного робочого часу, дефіцит забезпечення фонду заробітної плати або є заборгованість по заробітній платі.

3.3. Надбавки за високі досягнення в праці встановлюються за:

– забезпечення високого рівня виконуваних робіт;

– досягнення високого рівня якості та ефективності наукових досліджень, які дозволяють скоротити строки виконання розробки;

– якісне та своєчасне виконання робочого плану;

– забезпечення повного та достовірного обліку витрат на проведення НДР, забезпечення економії матеріальних ресурсів, тощо.

3.4. Надбавки за високі досягнення в праці відміняються або розмір їх зменшується при погіршенні показників, за які вони були встановлені, або за порушення трудової і виробничої дисципліни.

3.5. Надбавки за виконання особливо важливих робіт та складність, напруженість роботи встановлюються з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників Інституту у виконанні особливо важливих робіт по:

– вирішенню важливих наукових проблем і проведенню пріоритетних, фундаментальних теоретичних досліджень;

розробці і впровадженню найновіших методів проведення досліджень, передових методів організації праці, скорочення строків виконуваних робіт.

Перелік особливо важливих робіт, за які встановлюються надбавки, затверджується наказом директора на підставі рішення вченої ради.

3.6. Надбавки за виконання особливо важливих робіт встановлюються за рахунок і в межах економії фонду заробітної плати кожного структурного підрозділу, працівники якого виконують вказані роботи.

Розмір коштів для встановлення надбавок визначається директором Інституту за погодженням з керівником структурного підрозділу, з урахуванням одержаної економії фонду заробітної плати підрозділу.

3.7. Надбавки за виконання особливо важливих робіт встановлюються на строк їх проведення, але не більше, як на один рік.

3.8. Конкретний розмір надбавки кожному працівнику визначається з урахуванням його особистого творчого внеску в виконання роботи і не може перевищувати розмір, передбачений п.п.3.1 та 3.3 цього Положення.

3.9. Надбавки відміняються або розмір їх зменшується при недодержанні строків закінчення або незадовільної якості виконання дорученої роботи в цілому чи окремих її етапів, а також при порушенні працівником трудової та виробничої дисципліни.

Надбавки за наступний етап роботи сплачуються при умові виконання попереднього етапу.

3.10. При достроковому виконанні роботи надбавка виплачується в повному об’ємі, передбаченому в завданні. На час щорічної відпустки надбавка не встановлюється.

Рекомендований перелік та розміри надбавок за складність і напруженість роботи розглядаються (а при необхідності – і корегуються) преміальною комісією і затверджуються наказом директора Інституту.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50% посадового окладу.

3.11. Надбавки за високі досягнення у праці та виконання особливо важливих робіт враховуються при обчисленні середнього заробітку для оплати щорічних відпусток, виплати допомоги по соціальному страхуванню, при визначенні пенсій та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

 1. НАДБАВКИ ЗА СТАЖ РОБОТИ В НАУКОВІЙ СФЕРІ

 

4.1. Надбавки за стаж роботи в науковій сфері встановлюються науковим працівникам інституту,  посади яких передбачені  в  Переліку   посад, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. № 494, за умови, що вони займаються або організовують наукову і науково-технічну діяльність інституту.

 

4.2. Надбавки за стаж роботи в науковій сфері встановлюються в межах коштів, передбачених у кошторисі інституту на оплату праці. Розмір надбавок визначається відповідно до чинного законодавства і залежить від стажу роботи.

 

4.3. Надбавки за стаж роботи в науковій сфері нараховуються щомісяця за основним місцем роботи.

 

4.4. Науковим працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на виплату або підвищення розміру надбавки за стаж наукової роботи, надбавка встановлюється з початку наступного місяця.

 

 

 

 1. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК ЗА ВИСОКУ ПРОФЕСІЙНУ майстерність РОБІТНИКАМ

 

5.1. Диференційні надбавки за високу професійну майстерність надаються робітникам, які своєю участю сприяють виконанню тематичного плану інституту.

 

 

 

 1. ДОПЛАТИ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

 

6.1. Доплати за  вислугу років працівникам наукової бібліотеки встановлюються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  22    січня 2005 р.  № 84 зі змінами,  внесеними Постановою Кабінетів Міністрів України від 09.04.2005 р. №  267, залежно   від  стажу  роботи в таких розмірах: понад 3 роки – 10 %; понад 10 років – 20 %; понад 20 років – 30 % посадового окладу.

 

 

 1. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ І ВИПЛАТИ ДОПЛАТ ДО ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ, ТАРИФНИХ СТАВОК ТА ВИПЛАТА МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

 

7.1. Відповідно до чинного законодавства України директор має право встановлювати доплати працівникам у розмірі до 50 % посадового окладу відсутнього працівника або вакантною посадою:

7.1.1. За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;

7.1.2. За суміщення професій (посад);

7.1.3. За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваним робіт.

Доплати виплачуються за рахунок і в межах фонду заробітної плати і не можуть перевищувати  50 %   посадового   окладу   (тарифної   ставки)   відсутнього працівника, незалежно від кількості осіб, яким доплати виплачуються.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам.

 

7.2.   Доплати за шкідливі умови праці встановлюються робітникам науковим співробітникам і спеціалістам диференційовано, а саме:

7.2.1. За роботи у шкідливих умовах праці – до 12 % посадового окладу (тарифної ставки);

7.2.2. За роботи у особливо шкідливих умовах праці – до 24 % посадового окладу (тарифної ставки).

 

7.3. Доплати нараховуються робітникам за час фактичної   зайнятості,   іншим працівникам – при постійній зайнятості (не менше 50 % робочого часу) на таких роботах

 

7.4. Керівникам підрозділів указані доплати встановлюються при їх постійній зайнятості (не менше 50 % робочого часу) в підрозділах або приміщеннях, в яких більше половини працюючих одержують доплати за шкідливі умови праці.

 

7.5. Документом, що підтверджує право працівника на одержання відповідних доплат, є табель обліку робочого часу, підписаний керівником структурного підрозділу.

 

7.6. Доплата в розмірі 40 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10 год. вечора, до 6 год. ранку.

 

7.7. Доплати   за вчене  звання: професора – 33 %   посадового    окладу, старшого наукового співробітника – 25 % посадового окладу.

 

7.8. Доплати за науковий ступінь: доктора наук – 25 % посадового окладу, кандидата наук – 15 % посадового окладу.

Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівника за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню.

7.9. Доплати до посадових окладів зазначені  в пп. 7.2. – 7.8, п. 7 „Положення…” виплачуються в межах фонду заробітної плати інституту, затвердженого кошторисом, на підставі наказу, підписаного директором і погодженого з профспілковим комітетом інституту.

 1. 8. Матеріальна допомога.

Надавати матеріальну допомогу співробітникам на оздоровлення в сумі не більше одного посадового окладу на рік при умові виконання зобов’язань щодо обов’язкових виплат.

 

 

 

 

Заст. директора

по наук. роботі                                                                             В.Д.Мишак

 

Учений секретар                                                                          В.Л.Будзінська

 

Головний бухгалтер інституту                                                  М.П. Кольченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до Положення про порядок преміювання

 

 

 

ПЕРЕЛІК

виробничих недоліків та інших порушень, за які

допускається позбавлення премій

 

 

 1. Невиконання заходів, передбачених планами виконання робіт (порушення строку, якості та об’єму виконаної роботи).
 2. Несвоєчасне оформлення відповідних актів і розрахунків виконаних робіт.
 3. 3. Неякісне оформлення матеріалів і документів.
 4. 4. Викривлення звітності.
 5. 5. Невиконання розпоряджень безпосереднього керівника по виконанню робіт в межах посадових зобов’язків, зазначених у посадовій інструкції.
 6. 6. Порушення правил техніки безпеки.
 7. Порушення трудової дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку.
 8. 8. Невиконання умов колективно Договору.

 

                                                                                                             Додаток 2/1

 

 Протокол Вченої ради ІХВС НАН України

                                                                                         №        від              2018 р

ПРОЕКТ                               

ПОЛОЖЕННЯ

про надання матеріальної допомоги та виплату заохочення

аспірантам Інституту хімії високомолекулярних сполук

НАН України

Дане Положення розроблено у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 „Питання стипендіального забезпечення ”, Розпорядження Президії НАН України від 05.01. 2018 р № 6, Рішення вченої ради інституту від 28.11.2013 р., протокол №10.

 1. Загальні положення.

          Положення вводиться з метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності аспірантів ІХВС НАН України.

 • Фонд для виплати заохочення та матеріальної допомоги аспірантам формується за рахунок коштів, передбачених кошторисом для виплати стипендій.

2.Порядок встановлення та виплати заохочення і матеріальної допомоги.

2.1 Заохочення аспірантам з відривом від виробництва за успіхи в навчанні та наукову діяльність у вигляді премії виплачуються 1 раз в квартал за письмовим поданням наукового керівника аспіранта, в якому будуть відображені такі показники:

виконання індивідуального плану роботи аспіранта;

наукова новизна та практична значимість результатів досліджень;

складність робіт при виконанні наукових досліджень;

участь в наукових конференціях, семінарах;

публікації у фахових виданнях;

участь у громадському житті Інституту.

2.2 Виплата матеріальної допомоги здійснюється на підставі особистої заяви аспіранта.

2.3 Розміри премії за успіхи в навчанні та науковій діяльності і матеріальної допомоги визначаються рішенням комісії по преміюванню та наданню пільг співробітникам Інституту в межах сформованого фонду на дані цілі.

2.4 Виплати згідно даного Положення проводяться на підставі наказу, підписаного директором Інституту.

 

 

 

 

Директор ІХВС                                                                                 О.О.Бровко

Вчений секретар                                                                                В.Л.Будзінська

Головний бухгалтер                                                                          М.П.Кольченко

 

 

 

УЗГОДЖЕНО                                                   

Голова профспілки

ІХВС НАН України

______________Н.В.Ярова

“___”______________2018 р.                          

 

 

                                                                                                    Додаток № 3

 

                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор інституту

доктор хімічних наук

____________О.О.Бровко

04 квітня 2018 р.

 

 

СПИСОК

співробітників ІХВС НАН України, які працюють в

особливих умовах праці, яким встановлюються компенсації

(тривалість робочого часу та щорічна відпустка)

№№

п/п

Посада Прізвище та ініціали Тривалість робочого тижня (годин) Загальна

відпустка днів

1 2 3 4 5 6
 

Відділ хімії гетероланцюгових полімерів та взаємопроникних полімерних сіток № 1

 

1. М.н.с. Пурікова О.Г. 36 35
2. н.с. Ахранович О.Р. 36 42
3. ст.наук.сп. Робота Л.П. 36 42
4. пров.інж. Чумікова Г.М. 36 31
5. ст.н.с. Травінська Т.В. 36 42
6. пров.інж. Пархоменко Н.Й. 36 31
7. пров.інж. Савельєва О.О. 36 31
8. пров.інж. Брикова О.М. 36 31
9. ст.наук.сп. Марковська Л.А. 36 42
10. пров.наук.сп Файнлейб О.М. 36 56
11. пров.наук.сп Карабанова Л.В. 36 56
12. ст.наук.сп. Григор’єва О.П 36 42
13. ст.наук.сп. Старостенко О.М. 36 42
14. технік Редько Л.П. 36 33
15. технік Даниленко І.Ю. 36 35
16. технік Голембовська О.В. 36 31
17. пров.інж. Литвяков В.І. 36 31
18. ст.наук.с. Гусакова К.Г. 36 42
19. ст.наук.с. Гончар О.М. 36 42
20. пров.інж. Бондарук О.М. 36 31
21. мол.наук.сп. Гончарова Л.А. 36 35
 

Відділ фізикохімії полімерів № 2

 

1. пров.н.сп. Шумський В.П. 36 56
2. пров.н.сп. Алексєєва Т.Т. 36 56
3. ст..н.сп. Горбач Л.А. 36 42
4. ст..н.сп. Ігнатова Т.Д. 36 42
5. ст..н.сп. Косянчук Л.Ф. 36 42
6 наук.сп. Горбатенко О.М. 36 42
7. ст..наук.сп. Гетьманчук І.П. 36 42
8. ст..наук.сп. Бабкіна Н.В. 36 42
9. ст.наук.сп. Антоненко О.І . 36 42
10. мол.наук.сп. Ващук А.В. 36 35
11. ст.наук.сп. Ярова Н.В. 36 42
12. мол.н.с. Бабіч О.В. 36 35
13. н.сп. Дударенко Г.В. 36 42
14. ст..н.сп. Ященко Л.М. 36 42
15. інж.1-ї кат. Бойко О.І. 36 31
16. пров.інж. Луцик О.Д. 36 35
17. інж.1 кат. Стрелько І.І. 36 31
18. пров.інж. Воронцова Л.О. 36 31
19. Мол.н.с. Самойленко Т.Ф. 36 35
20. Мол.н.с. Цебрієнко Т.В. 36 35
                                                  

                                             Відділ модифікації полімерів № 3

 

1. Пров.інж. Дмитрієва Т.В. 36 31
2. ст.наук.сп. Логвиненко П.М. 36 42
3. пров.наук.сп Штомпель В.І. 30 56
4. наук.співр. Бойко В.В. 36 42
5. пров.інж. Бортницький В.І. 36 31
6. пров.інж. Гончаренко Л.А. 36 31
7.  мол.н.с. Глієва Г.Є. 36 35
8. пров.інж. Кримовська С.К. 36 31
9. ст..наук.сп. Кобилінський С.М. 36 42
10. мол.н.с. Бардадим Ю.В. 36 35
11. інж.1 кат. Комлякова О.М. 36 31
12. Інж. 2 кат Невмержицька Г.Ф. 36 31
13. технік 1 кат. Карсим Л.О. 36 31
14. ст..наук.сп. Кобріна Л.В. 36 42
15. інж. 2 кат. Єгорова В.П. 36 31
16 ст.наук.сп. Сінельников С.І. 36 42
17 ст.наук.сп. Демченко В.Л. 30 42
18. мол.н.співр. Радченко О.А. 36 35
19. Мол.н.співр. Орел Л.А. 36 35
                                

                                  Відділ полімерів медичного призначення № 4

 

1 пров.наук.сп Рожнова Р.А. 36 56
2. наук.сп. Руденчик Т.В. 36 42
3. пров.інж. Закашун Т.Ю. 36 31
4. пров.інж. Гладир І.І. 36 31
5. пров.інж. Наражайко Л.Ф. 36 31
6. пров.інж. Нечаєва Л.Ю. 36 37
7. пров.інж. Гриценко В.П. 36 31
8. ст..н.с. Кулєш Д.В. 36 42
9. М.н.співр. Лукашевич С.А. 36 35
10. пров.інж. Кісельова Т.О 36 31
11. інж.1 кат. Невмержицький Г.Л. 36 31
12. наук.с. Карпенко О.С. 36 42
13. пров.інж. Козлова Г.А. 36 33
                                          

                                                 Відділ полімерних композитів № 5

 

1. пров.н.с. Матюшов В.Ф. 36 42
2. ст.наук.сп. Давиденко В.В. 36 42
3. пров.наук.сп Мамуня Є.П. 36 56
4. технік 1-ї к. Єгорова В.М. 36 31
5. ст.наук.сп. Малишева Т.Л. 36 42
6. лабор.1 кат Федорович Л.В. 36 31
7. технік 1 кат. Коваль В.І. 36 35
8. Мол.н.співр. Матковська Л.К. 36 35
9. мол.н.с. Мужев В.В. 36 35
10. пров.інж. Коляда В.М. 36 24
11. пров.інж. Паращенко І.М. 36 31
12. пров.інж. Зінченко О.В. 36 35
13. пров.інж. Сировець Г.П. 36 31
14. наук.сп. Бей І.М. 36 42
15. ст.наук.сп. Слісенко О.В. 36 42
16. пров.інж. Ласковенко Н.М. 36 42
17. ст.наук.співр Толстов О.Л. 36 42
18. пров.інж. Єжова В.Д. 36 31
19. наук.співр. Гресь О.В. 36 42
20. мол.н.співр. Матковська О.К. 36 35
21. мол.н.співр. Семиног В.В. 36 35
 

Відділ хімії олігомерів та сітчастих полімерів № 6

1. ст.наук.сп. Клименко Н.С. 36 42
2. ст.наук.сп. Шекера О.В. 36 42
3. ст.н.сп. Вортман М.Я. 36 42
4. мол.н.сп. Лемешко В.М. 36 35
5. мол.н.сп. Собко О.О. 36 35
6. лабор.1 кат. Фоміна І.А. 36 35
7. ст.наук.сп. Бойко В.П. 36 42
8. ст.наук.сп. Баранцова А.В. 36 42
9. ст.наук.сп. Гудзенко Н.В. 36 42
10. наук.сп. Філіпович А.Ю. 36 42
11. ст.наук.сп. Бусько Н.А. 36 42
12. ст.наук.сп. Сисюк В.Г. 36 42
13. пров.інж. Валовий В.П. 36 31
14. пров.інж. Фальченко З.В. 36 31
15. пров.інж. Агєєва В.В. 36 31
16. пров.інж. Кочетова Я.В. 36 31
17. мол.н.с. Давискиба П.М. 36 35
18. наук.сп. Гуменна М.А. 36 42
19. пров.інж. Угро Н.Г. 36 37
20. пров.інж. Остапюк С.М. 36 31
21. пров.інж. Зель Л.І. 36 31
22. пров.інж. Гринько  Н.О. 36 31 Декрет
23. наук.сп. Кобзар Я.Л. 36 42
24. ст.наук.сп. Ткаченко І.М. 36 42
25. наук.с.. Сидоренко О.В. 36 42
26. ст.наук.сп. Стрюцький О.В. 36 42
 

 

Відділ фізики полімерів №7

 

1. ст.наук.сп. Козак Н.В. 36 42
2. пров.інж. Міненко М.М. 30 35
3. інж.1 кат. Нестеренко Г.М. 36 31
4. наук.сп. Несін С.Д. 30 42
5. мол.н.с. Діденко К.С. 36 35
6. ст.наук.сп. Шанталій Т.А. 36 42
7. Мол.н.співр. Бохван С.І. 30 35
8. наук.сп. Карпова І.Л. 36 42
9. пров.інж. Драган К.С. 36 35
10. ст.н.с. Губіна А.В. 36 42
11. ст.н.с. Лобко Є.В. 36 42
12. інж.1 кат. Костенко Т.І. 36 31
13. мол.н.с.. Гаголкіна З.О. 36 35
14. Інж.1 кат. Ємельянова Т.О. 36 31
                                               Експлуатаційно-технічний відділ
1. Слюсар-сантехнік Ломако А.М. 36 28
2. Маляр Пшеничний Ю.В. 40 28
3. Сантехнік Пишінський С.Д. 36 28
Служба головного енергетика
1 Електромон-тер Пшеничний А.В. 36 27  

 

2 Електромон-тер Ракуль Я.Ю. 36 27
3 слюсар-електромонт Клименко Є.В. 36 27
Служба охорони праці
1. пров.інж. Денисенко В.Д. 36 31
Господарський відділ
1. Приб. служ. приміщень (санвузлів) Лукацька П.О. 40 28

 

 

 

Начальник відділу кадрів                                          К.О.Казіна

 

 

 

УЗГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету

кандидат хімічних наук

_________________Н.В.Ярова

 

 

Додаток  4                                                                                                                                                                    

                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                      Директор інституту

                                                                                      докт.хім.наук

                                                                                       ____________О.О.Бровко

                                                                                      “____”____________2018 р.

 

 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

Згідно із  Законом України «Про охорону праці» ст. 8 та “Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту” (№ 170 від 29.10.1986 р.) та неможливістю виконання п.5 “Догляд за спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту” видавати:

 1. Співробітникам наукових відділів, лабораторій, працюючим у небезпечних умовах, працівникам господарського та експлуатаційно-технічного відділу:

а)  по 2 рушники (не менше 60 см) на рік;

б) по 100 г туалетного та 200 г господарського мила на м-ць;

в) по 400-450 г прального порошку на квартал.

 1. Слюсарям, санітарним технікам та столяру і склодуву:

а)  по 2 рушники (не менше 60 см) на рік;

б) по 100 г туалетного та 200 г господарського мила на м-ць;

в) по 400-450 г прального порошку на квартал.

 1. Зав. складом:

а)  по 2 рушники (не менше 60 см) на рік;

б) по 200 г туалетного чи 400 г господарського мила на м-ць;

в) по 400-450 г прального порошку на 2 місяці.

 1. Співробітникам науково-допоміжних підрозділів:

а)  по 2 рушники (не менше 60 см) на рік;

б) по 100 г туалетного мила на місяць.

Видавати миючих та чистячих засобів для прибирання приміщень та місць загального користування  ІХВС НАН України, виходячи з наступного розрахунку:

 

Засоби для прибирання приміщень Засоби для прибирання місць загального

користування

Рідке мило для контейнерів (для рук)
– к-сть прибиральниць 5 – к-сть точок, шт 18 всього контейнерів 9
кг/день на1 прибиральницю 0,1 кг/точку в день 0,025 л/контейнер 0,4
кг/місяць на 1 прибиральницю 2,2 кг/всі точки в день 0,5 кг/день 0,51
кг/місяць на повний штат кг/всі точки на місяць 10,0 кг/місяць 10,2
кг/рік 132,0 кг/рік 120,0 г/рік 122,4

 

 

 

Примітка: Одержання мила та рушників буде проводитись з урахуванням лімітів інституту  на 2018-2022 роки.

 

 

Видавати  засоби індивідуального захисту  співробітникам інституту відповідно до їх посад згідно “Типовим галузевим нормам безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту”(т.1 та т.9), а саме:

 

 

 

 

1.      Співробітникам наукових відділів та лабораторій – молодшим науковим співробітникам, інженерам, технікам, старшим лаборантам, лаборантам, аспірантам (т.9; р.6; п.7):

 

–    халат бавовняний

–          фартух прогумований

–          рукавиці гумові

–          нарукавники хлорвінілові (тільки для лаборантів)

–          взимку – куртка тепла

–          протигаз промисловий

–          окуляри захисні

–          12 місяців

–          черговий

–          чергові

–          чергові

–          чергова

–          черговий

–          чергові до зношення

При роботі з кислотами:
замість халата бавовняного видається халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням
2. Склодуву та шліфувальнику скловиробів (т.9; р.6; п.25):
–          халат бавовняний

–          фартух бавовняний з нагрудником

–          рукавиці комбіновані

–          окуляри захисні

–          12 місяців

–          черговий

–          чергові

–          чергові

3. Слюсарям-сантехнікам та слюсарям-ремонтникам (т.1; р.2; п.85, 86):
–          костюм брезентовий

–          чоботи гумові та кирзові

–          рукавиці комбіновані

–          рукавиці гумові

–          протигаз шланговий

–          18 місяців

–          12 місяців

–          2 місяці

–          чергові

–          чергові

При роботах надворі взимку:
–          куртка бавовняна на утепленій підкладці

–          штани бавовняні на утепленій підкладці

–          гумові чоботи

–          кирзові чоботи або черевики

–          чергові

–          чергові

–          12 місяців

–          чергові

4. Слюсарю з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання (т.1; р.2; п.84):
–          костюм бавовняний

–          рукавиці комбіновані

–          чоботи гумові або кирзові

–    куртка бавовняна на утепл. підкладці  взимку

–          12 місяців

–          2 місяці

–          12 місяців

–          чергова

5. Верстатнику спеціальних металообробних верстатів (т.1; р.2; п.85):
–          костюм комбінований

–          рукавиці комбіновані

–          чоботи гумові або кирзові

–    взимку: куртка бавовняна на утепл. підкладці

–          12 місяців

–          2 місяці

–          12 місяців

–          чергова

6.Електромонтеру та слюсарю-електромонтажнику по ремонту та обслуговуванню електроустаткування (т.1; р.2; п.101):
–          костюм бавовняний

–          рукавиці діелектричні

–          калоші діелектричні

–          куртка бавовняна на утепленій підкладці

–          кирзові чоботи або черевики

–          12 місяців

–          чергові

–          чергові

–          чергова

–           чергові

7. Столяру (т.1; р.2; п.91):
–          костюм віскозно-лавсановий

–          фартух бавовняний

–          рукавиці комбіновані

–          черевики

–          12 місяців

–          6 місяців

–          3 місяці

–          12 місяціцв

8. Працівникам бібліотеки і архіву (т.9; р.4; п.1):
–          халат бавовняний –          12 місяців
9. Завідуючій центрального складу (т.1; р.2; п.28, 87 ):
–          протигаз шланговий

–          кост. бавовняний з кислото захисним просочуванням

–          чоботи гумові

–          рукавиці гумові

–          окуляри захисні

–          фартух прогумований

–          черговий

–          12 місяців

–          12 місяців

–           6 місяців

–          до зношення

–          6 місяців

 При роботах надворі взимку:
–          куртка бавовняна з утепленою підкладкою –          чергова
10. Інженеру  відділу стандартизації та метрології (т.9; р.4; п.8):
–          халат бавовняний

–          рукавиці гумові

–          калоші діелектричні

–          черговий

–          чергові

–          чергові

11. Електрозварник ручного зварювання (т.9; р.6; п.27):
–          костюм брезентовий

–          черевики шкіряні з твердим носком

–          рукавиці брезентові

–          калоші діелектричні

–          рукавиці  діелектричні

–          щиток електрозварювальника

–          24 місяці

–          24 місяці

–          3 місяці

–          чергові

–          чергові

–          черговий

При роботах надворі взимку:
–   куртка та штани бавовняні з утепленою підкладкою –   чергові
12. Прибиральниці службових приміщень (т.1; р.2; п.95):
–          рукавиці комбіновані

–          халат бавовняний

–          куртка бавовняна з утепленою підкладкою

–          2 місяці

–          12 місяців

–          чергова

При поливанні місць загального користування та у віварії:
–          чоботи гумові

–          рукавиці гумові

–          12 місяців

–          6 місяців

13. Прибиральнику території (т.1; р.2; п.18):
–          костюм бавовняний

–          фартух бавовняний

–          рукавиці комбіновані

–          плащ непромокальний

–          чоботи кирзові

–          черевики шкіряні

–          12 місяців

–          12 місяців

–          2 місяці

–          36 місяців

–          12 місяців

–          24 місяці

Взимку додатково:
куртка бавовняна з утепленою підкладкою –   чергова
14. Сторожу (т.1; р.2; п.92):
–          халат бавовняний

куртка бавовняна з утепленою підкладкою

–          12 місяців

–          чергова

15. Робітник по догляду за тваринами (т.8; р.6; п.73):
–          халат бавовняний

–          фартух прогумований

–          рукавиці комбіновані

–          чоботи гумові

–          ковпак (косинка бавовняна)

–          нарукавники клейончаті

куртка бавовняна з утепленою підкладкою

 

 

–          12 місяців

–          черговий

–          1 місяць

–          12 місяців

–          12 місяців

–          чергові

–          24 місяці

16. Робітникам установки рентгеноспектрального та структурного аналізу (т.1; р.2; п.60):
–          халат бавовняний

–          фартух з просвинцьованої гуми

–          шапочка бавовняна

–          рукавиці з просвинцьованої гуми

–          окуляри з просвинцьованими стеклами

–          галоші діелектричні

–          12 місяців

–          черговий

–          чергова

–          чергові

–          чергові

–          чергові

17. Лаборанту, техніку: працюючим на полярографах, спектрометрах, спектографах; інженеру з ТБ; інженеру з ПБ (т.9; р.6; п.18):
–          халат бавовняний

–          рукавиці гумові або комбіновані.

–          12 місяців

–          чергові

18. Членам добровільної пожежної дружини (згідно рішення профкому):
–          бойовий одяг

–          рукавиці брезентові

–          каска пожежна

–          куртка бавовняна утеплена

–          шаровари б утеплені-

–          взуття спеціальне

–          24 місяці

–          12 місяців

–          до зношення

–          36 місяців

–          6 років

–          до зношення

19.  Сторожу зовнішнього нагляду (т.1; р.2; п.92):
–          костюм бавовняний

–          плащ  непромокальний

–          куртка бавовняна утеплена

–          кожух

–          валянки

–          штани бавовняні утеплені

–          12 місяців

–          черговий

–          36 місяців

–          черговий

–          48 місяців

–          36 місяців

20. Маляру (т.1; р.3; п.92):
–          костюм бавовняний

–          черевики

–          рукавички

–          12 місяців

–          12 місяців

–          до зносу

21. Штукатуру (т.1; р.3; п.92):
–          костюм бавовняний

–          черевики

–          рукавички

–          12 місяців

–          12 місяців

–          до зносу

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: 1. Сторожам внутрішнього і зовнішнього нагляду, а також прибиральникам території додатково видавати: взимку бурки з галошами на 2 роки.

Примітка:  2. Черговий спецодяг та спецвзуття видається під розпис завідуючих відділами.

Термін носіння чергових речей не повинен бути коротшим від встановлених       норм. Список співробітників з наданими пільгами на 2018 р., додається.

Примітка: 3. Старшим науковим співробітникам та науковим співробітникам, які більше 50% робочого часу працюють з хімічними реактивами під витяжними шафами і на лабораторних  столах,  видається черговий халат бавовняний.

Примітка: 4.  Встановлювати вищезгадані пільги співробітникам інституту за роботу, пов’язану з шкідливими умовами праці, за умови повного фінансування інституту згідно з кошторисом.

Примітка: 5. У разі передчасного зношення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ ) не з вини працівника заміна здійснюється за рахунок інституту.

 

 

 

 

 

 

Провідний інженер з ОП                                                               В.Д.Денисенко

 

 

 

 

 

 

УЗГОДЖЕНО

Голова профспілкового

комітету ІХВС НАН України                                           .

________________Н.В.Ярова

“_____”____________2018 р.

 

                                                                                                     Додаток 5

                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                                              

Директор інституту

                                                                                        доктор хімічних наук

                                                                                        ____________О.О.Бровко

.                                                                                      “____”____________    2018р. 

 

 

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників інституту, яким надається право: на встановлення доплати до посадових окладів, на додаткову оплачувану відпустку понад норми, на скорочену тривалість робочого тижня понад норми у зв’язку з шкідливими умовами праці

 

 

п/п

Найменування професій та посад працівників доплати у %

до посадового окладу

тривалість додаткової відпустки, календарних днів тривалість скороченого робочого тижня
1 Лаборант, лаборант І кат. старший лаборант 4 7

11(Si)

36
2 Технік, технік І, ІІ кат. 4 7

11(Si)

36
3 Інженер, інженер І, ІІ кат.  

24 (іон.випр.)

7

11(Si)

36

 

4 Провідний інженер  

24 (іон.випр.)

7, 11(Si)

11(іон.випром.)

 

36

30 (іон.випр.)

 

5 Молодший науковий співробітник 7

11(Si)

36
6 Провідний науковий співробітник

24 (іон.випр.)

36

30 (іон.випр.)

7 Науковий співробітник

24 (іон.випр.)

11 (іон.випр.)

36

30 (іон.випр.)

8 Старший науковий співробітник

24 (іон.випр.)

36

30 (іон.випр.)

9 Завідуючий центрального складу 7 36
10 Маляр 8 4 40
11 Служба охорони праці 7 36
12 Електромонтер (обслуг.  електрообладнання), слюсар-електромонтажник 4 3 36
13 Слюсар-ремонтник 8 4 36
15 Слюсар-сантехник 8 4 36

 

 

 

 

 

 

Провідний інженер з ОП                                                              В.Д.Денисенко

 

 

 

 

УЗГОДЖЕНО

Голова профспілкового

комітету ІХВС НАН України

________________Н.В.Ярова

“_____”____________2018 р.

 

Додаток 6

УЗГОДЖЕНО                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профспілкового комітету                                                             Директор інституту

к.х.н.                                                                                                                   д.х.н.

______________Н.В.Ярова                                                                        _____________ О.О.Бровко

“____” __________2018 р.                                                                         “____”_____________2018 р.

 

ПЛАН

організаційно-технічних заходів з поліпшення

умов охорони праці в ІХВС НАН України на 2018 р.

 

п/п

Зміст заходів

Термін виконання Відповідальний виконавець Витрати на виконання, грн
1 2 3 4 5
1. Придбання нормативних документів та посібників з ОП, ПБ, ЕБ  

І- IV кв.

Головний бухгалтер Кольченко М.П.,

інженер з ПБ

Рибальченко А.М.,

провідний інженер з ОП

Денисенко В.Д.

2000,0
2. Провести поточний ремонт у лабораторних приміщеннях І-IV  кв. Зав. ЕТВ Стадник О.А.,

головний бухгалтер Кольченко М.П.

19500,0
3. Забезпечення  співробітників інституту небезпечним спецодягом, засобами  індивідуального захисту (респіратори, протигази, окуляри, лицеві маски), спецвзуттям, медаптечками, журналами реєстрації інструктажів з охорони праці, необхідними інструкціями з охорони праці. ІІІ- IV кв. Головний бухгалтер Кольченко М.П.

Зав. відділом постачання

Борковська Л.М.

Провідний інженер з ОП

Денисенко В.Д.

11000,0
4. Забезпечення організаційних заходів по проведенню наркологічного медогляду 20 співробітників інституту працюючих з  речовинами – прекурсорами  

І- IІ кв.

Заст. дир. з наукової роботи В.Д.Мишак,

головний бухгалтер Кольченко М.П.,

провідний інженер з ОП

Денисенко В.Д.

2200,0
5. Забезпечити організаційні заходи по проведенню обов’язкового профілак-тичного медогляду співробітників ін-ституту працюючих у шкідливих умо-вах праці зі шкідливими речовинами ІІІ- IV кв Заст. дир. з наукової роботи В.Д.Мишак,

головний бухгалтер Кольченко М.П.,

провідний інженер з ОП

Денисенко В.Д.

40000,0
6. Придбання 4-х карток небезпечного фактору ІІІ- IV кв Заст. дир. з наукової роботи В.Д.Мишак,

головний бухгалтер Кольченко М.П.,

провідний інженер з ОП

Денисенко В.Д.

 4000,0
7. Навчання з охорони праці, електробезки, газового господарства та перевірка знань з ТБ IV кв. Заст. дир. з наукової роботи В.Д.Мишак,

провідний інженер з ОП

Денисенко В.Д.

.10000,0
8 Проведення електричних вимірювань та випробувань контуру заземлення, занулення, опору ізоляції IV кв. Головний енергетик Білокриницький В.М. 15500,0
9. Аеродинамічні  випробування  і паспортизація вентиляційних систем у лабораторних кімнатах IV кв. Головний енергетик Білокриницький В.М.

Головний бухгалтер Кольченко М.П.

15000,0
10. Ремонт козирка парадного входу ІІ- ІІІ кв. Зав. ЕТВ Cтадник О.А.

Головний бухгалтер Кольченко М.П.

6500,0
11 Ремонт стелі у великій конференцзалі та. фойє ІІ- ІІІ кв. Зав. ЕТВ Cтадник О.А.

Головний бухгалтер Кольченко М.П.

38000,0

 

 

 

 

Провідний інженер з ОП                                                                                            В.Д.Денисенко

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора

з наукової роботи.                                                                                            В.Д.Мишак

 

Головний бухгалтер інституту                                                                       М.П.Кольченко

 

 

Додаток 7

УЗГОДЖЕННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ПРОФСПІЛКОВОЮ

ОРГАНІЗАЦІЄЮ ІНСТИТУТУ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК НАН УКРАЇНИ НА 2018 р.

 

п/п

 

Зміст заходів (робіт) Вар-тість робіт в грн. Термін вико-

нання

Відповідальний за виконання
1 2 5 6 7
1. Придбання нормативних документів та посібників з ОП, ПБ та ЕБ 2000 І- IV кв. Головний бухгалтер Кольченко М.П.

Інженер з ПБ Рибальченко А.М.

Провідний інженер з ОП Денисенко В.Д..

 

2. Провести поточний ремонт в лабора-торних  приміщеннях 19500 І- ІІІ кв. Зав. ЕТВ Cтадник О.А.

Головний бухгалтер Кольченко М.П.

 

3. Забезпечення співробітників інституту необ-хідними спецодягом, засобами індивідуаль-ного захисту (респіратори, протигази, окуля-ри, лицеві маски), спецодягом, спецвзуттям, медаптечками, журналами реєстрації інструктажів з охорони праці, знаками безпеки, необхідними інструкціями з охорони праці. 35000 ІІІ- IV кв. Головний бухгалтер Кольченко М.П.

Зав. відділом постачання Борковська Л.М.

Провідний інженер з ОП Денисенко В.Д..

4. Забезпечення організаційних заходів по проведенню наркологічного медогляду 20 співробітників інституту, працюючих  з речовинами – прекурсорами 2200 I-ІІ кв. Заступник директора з наукової роботи Мишак В.Д.

Головний бухгалтер Кольченко М.П.

Провідний інженер з ОП Денисенко В.Д.

 

 

1 2 5 6 7
5 Забезпечення організаційних заходів з прове-дення обов’язкового профілактичного ме-догляду співробітників інституту працю-ючих у шкідливих умовах праці та зі шкідливими речовинами 40000 ІІІ- IV кв. Заст. дир. з наукової роботи Мишак В.Д.

Головний бухгалтер Кольченко М.П.

Провідний інженер з ОП Денисенко В.Д.

6 Придбання 4-х карток небезпечного фактору 4000 ІІІ- IV кв Заст. дир. з наукової роботи Мишак В.Д.

Головний бухгалтер Кольченко М.П.

Провідний інженер з ОП Денисенко В.Д.

7 Навчання з охорони праці, електробезки, газового господарства та перевірка знань з ТБ 10000 IV кв. Заст. дир. з наукової роботи Мишак В.Д.

Головний бухгалтер Кольченко М.П.

Провідний інженер з ОП Денисенко В.Д.

8 Проведення електричних вимірювань та вип-робувань контуру заземлення, занулення, опору ізоляції 15500 IV кв. Головний енергетик Білокриницький В.М.

Головний бухгалтер Кольченко М.П.

 

9. Аеродинамічні  випробування  і паспорти-зація вентиляційних систем у лабораторних кімнатах 15000 IV кв. Головний енергетик Білокриницький В.М.

Головний бухгалтер Кольченко М.П.

10. Ремонт козирка парадного входу 6500 ІІ- ІІІ кв. Зав. ЕТВ Cтадник О.А.

Головний бухгалтер Кольченко М.П.

11 Ремонт стелі у великій конферензалі тв. фойє 38000 ІІ- ІІІ кв. Зав. ЕТВ Cтадник О.А.

Головний бухгалтер Кольченко М.П.

 

 

 

Директор інституту

доктор хім. наук.                                                                                                              О.О. Бровко

 

Голова профспілкового комітету

канд.хім.наук                                                                                                                      Н.В.Ярова

 

Додаток 8

 П Е Р Е Л І К

посад працівників з ненормованим робочим днем

   по інституту хімії високомолекулярних сполук

НАН України для надання додаткової оплачуваної

   відпустки строком на 7 (сім) календарних днів

 

 1. Заступник директора з загальних питань
 2. Головний енергетик
 3. Головний бухгалтер
 4. Заступники головного бухгалтера
 5. Завідувачі структурними підрозділами (відділами, канцелярією,

архівом, складом)

 1. Провідні інженери, інженери всіх категорій
 2. Провідні спеціалісти (економісти, бухгалтери) та спеціалісти

всіх категорій

 1. Старший касир
 2. Старші інспектори, інспектори
 3. Техніки всіх категорій
 4. Лаборанти всіх категорій
 5. Провідні редактори, редактори всіх категорій
 6. Художник
 7. Оператори комп’ютерного набору

15.Завідувачі сектору.

 

Завідуюча відділом кадрів                                             К.О.Казіна