Інфрачервоний спектрометр

Технічні характеристики приладу

 

    Метод інфрачервоної спектроскопії (ІЧС) застосовується для дослідження будови полімерів та полімерних систем у залежності від частоти поглинання в інфрачервоному діапазоні. Інфрачервоний спектрометр з перетворенням Фур’є “Тензор” виробництва БРУКЕР ОПТІК працює в широкому діапазоні частот, дозволяючи успішно виконувати якісний аналіз на функціональні групи

Основні технічні характеристики (розширений перелік додається)

 1. • Діапазон частот: від 400 до 10000 см-1;
 2. • Роздільна здатність краще 1 см-1;

Режими виміру

Режими вимірювання грунтуються на зміні частоти Найбільше вживані роботи “БРУКЕР ОПТИК”:

 1. • Якісний аналіз на функціональні групи;
 2. • Кінетичні дослідження по зміні концентрації
 3. • Вивчення процесів полімеризації
 4. • Частотне сканування;

Програмне забезпечення для ІЧ-спектроскопії дає найширші можливості завдання параметрів методів вимірів і опрацювання результатів, у тому числі:

 1. • Попередня перевірка перед початком експерименту кріплення зразка і придатності обраних параметрів виміру ;
 2. • Опрацювання даних у лінійних або логарифмічних координатах;
 3. • Побудова еталонних кривих із серії ізотермічних частотних сканів, базуючись на принципі температурно-часової еквівалентності;

Перевагами приладу “Тензор-37” фірми “БРУКЕР ОПТИК” є: висоякісне виконання в поєднанні з простотою обслуговування, висока чутливість завдяки новій детекторній системі DigiTectTM, надійна робота, яка забезпечується оптикою, що самоюстується, швидка автоматизована обробка результатів аналізу. До того ж суттєвим є те, що в подальшому на основі модуля для ІЧ шляхом підключення до єдиного комп’ютера інших модулів можна створити потужну науково-дослідницьку робочу станцію, до складу якої можуть входити ІЧ-спектроскопія, ІЧ Фур’є-мікроскопія, УФ-спектроскопія та газова хроматографія.

Даний прилад дозволяє проводити кінетичні дослідження синтезу олігомерних та твердіння полімерних композицій та синтетичних каучуків, визначати склад блоккополімерів та взаємопроникних полімерних сіток. Придбання даного приладу забезпечує сучасний рівень досліджень у галузі фізико-хімії, фізико-механіці та технології полімерів та полімерних композитів.

Отримані за допомогою цього приладу результати дозволяють одержати фундаментальні знання з механізмів утворення блоккополімерів, синтетичних канчуків, в тому числі рідких, розробити технологію отримання еластомерних і полімерних композитів та нанокомпозитних матеріалів з покращеними властивостями.

Використання даного приладу дозволяє з високою точністю визначати фізико-хімічні характеристики нових полімерних матеріалів та композитів (термоеластопластів, конструкційних матеріалів, синтетичних каучуків, матеріалів медико-біологічного призначення, оптичних матеріалів, покриттів, адгезивів), та належним чином їх сертифікувати, що в подальшому буде сприяти їхньому впровадженню у виробництво та просуванню як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.

Зацікавленими у використанні Інфрачервоного спектрометра з перетворенням Фур’є “Тензор-37” при проведенні наукових досліджень можуть бути науково-дослідні інститути НАН України які працюють над проблемами створення нових полімерів та композиційних полімерних матеріалів різноманітного призначення, а також матеріалів іншої природи.

Спектральний діапазон: 7500 – 370 см-1
Роздільна здатність: не менше 0,6 см-1
Відношення сигнал/шум: 45000 : 1 за 1 хвилину, пік-до-піку з розподільною здатністю 4 см-1
Точність за хвильовим числом: 0,01 см-1
Фотометрична точність: 0,1%
Інтерферометр: ROCKSOLIDTM , що не вимагає настроювання, високостабільний
Швидкість сканування: 1,4 – 25,5 мм/сек
Детектор: Система DigiTestTM з високочутливим детектором GLATGS
Аналого-цифровий перетворювач: 24 біт
Валідація: блок IVU з набором фільтрів для автоматичної валідації прибору
Програмне забезпечення: OPUSTM (Windows NT, XP)

Умови користування

При плануванні часу роботи ЦККП слід виходити з такого розподілу: 4 дні на тиждень, понеділок – четвер, надається для потреб Інституту, кожної п’ятниці 4 години надається безкоштовно для замовників – наукових установ та організацій НАН України, 2 години дозволяється надавати для платного використання обладнання ЦККП іншим установам, підприємствам та організаціям, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством. Використання часу роботи наукового обладнання реєструється в робочому журналі, форма заповнення якого встановлюється Комісією.

 

Інститут забезпечує всі витрати, пов’язані з використанням наукового приладу ” Інфрачервоний спектрометр з перетворенням Фур’є “Тензор-37” (FT-IR-Spectrometer “Tensor-37″)” та тримає його на своєму балансі.

Положення про центр

 

1. Створення Центру

 

 • 1.1. Центр колективного користування науковим приладом ” Інфрачервоний спектрометр з перетворенням Фур’є “Тензор-37” (FT-IR-Spectrometer “Tensor-37″)” (далі – ЦККП) створюється в складі Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України на базі відділу олігомерів та синтетичних каучуків (далі – Інститут) з метою найбільш раціонального використання унікального і коштовного наукового обладнання.
 • 1.2. Створення ЦККП затверджується Президією НАН України за обґрунтованою пропозицією Відділення хімії НАН України (далі – Відділення) та рішенням Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України (далі – Комісія).
 • 1.3. Інститут бере на себе зобов’язання забезпечити якісну та надійну роботу придбаного наукового обладнання, його необхідне фахове обслуговування, умови найкращого використання робочого часу в інтересах Інституту та наукової спільноти НАН України, відсутність штучних обмежень у наданні послуг іншим науковим установам і організаціям НАН України.

 

2. Головні завдання і організація роботи Центру

 

 • 2.1. Головним завданням ЦККП є забезпечення виконання наукової тематики Інституту та надання науковій спільноті НАН України можливості проводити дослідження на науковому приладі сучасного рівня.
 • 2.2. Директор Інституту наказом призначає керівника та відповідний штат працівників Центру. Загальне керівництво роботою ЦККП покладається на заступника директора Інституту з наукової роботи.
 • 2.3. Інститут раз на рік звітує про роботу ЦККП перед Бюро Відділення хімії, а також у разі необхідності перед Комісією. В загальному річному звіті Інституту дані про роботу ЦККП подаються окремим розділом.

 

3. Порядок надання послуг

 

 • 3.1. Інформація про ЦККП (тип/марка наукового приладу/обладнання, що надається для колективного користування, їх основні технічні характеристики) розміщується на веб-сторінці Інституту та веб-сторінці Президії НАН України.
 • 3.2 Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні ЦККП (далі – Замовники), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення хімії (БВХ) свої заявки стосовно кількості годин та строків досліджень, проведення яких потребує використання наукового обладнання ЦККП. БВХ НАН України погоджує заявки та передає їх в ІХВС НАН України для формування плану роботи.
 • 3.3 Директор Інституту своїм наказом визначає графік роботи ЦККП. ЦККП повідомляє Замовників про час використання приладу.
 • 3.4 При плануванні часу роботи ЦККП слід виходити з такого розподілу: 4 дні на тиждень, понеділок – четвер, (7 годин робочого часу) надається для потреб Інституту, кожної п’ятниці 4 години надається безкоштовно для замовників – наукових установ та організацій НАН України, 2 години дозволяється надавати для платного використання обладнання ЦККП іншим установам, підприємствам та організаціям, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством. Використання часу роботи наукового обладнання реєструється в робочому журналі, форма заповнення якого встановлюється Комісією.
 • 3.5 Інститут забезпечує всі витрати, пов’язані з використанням наукового приладу ” Інфрачервоний спектрометр з перетворенням Фур’є “Тензор-37” (FT-IR-Spectrometer “Tensor-37″)” та тримає його на своєму балансі.

 

4. Зміна базової наукової установи, закриття Центру

 

 • 4.1 У разі недотримання вимог даного Положення, неналежної організації роботи ЦККІ1 з боку Інституту із забезпечення колективного користування обладнанням ЦККП для потреб науковців НАН України або виникнення інших форс-мажорних обставин Бюро Відділення подає Комісії пропозиції щодо передачі закріпленого за ЦККП обладнання іншій науковій установі НАН України з відповідною зміною назви ЦККП і місця його розташування.
 • 4.2. Комісія розглядає пропозиції Відділення НАН України згідно з розділами 1 і 2 даного Положення, приймає рішення про зміну базової наукової установи або закриття ЦККП і подає його на затвердження Президії НАН України.

Порядок оформлення замовлень

Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні ЦККП (далі – Замовники), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення хімії (БВХ) свої заявки стосовно кількості годин та строків досліджень, проведення яких потребує використання наукового обладнання ЦККП. БВХ НАН України погоджує заявки та передає їх в ІХВС НАН України для формування плану роботи.

 

Директор Інституту своїм наказом визначає графік роботи ЦККП. ЦККП повідомляє Замовників про час використання приладу.