Статут ІХВС

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                розпорядженням

                                                                     Президії   НАН України

                                                                     від  “___” _________2016 N _____

Віце-президент Національної

академії наук України

академік НАН України

                                    В.Г.Кошечко

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ІНСТИТУТУ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

 

 

(нова редакція)

 

ідентифікаційний код 05417041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2016

 

І  Загальні положення

 

1.1 Інститут хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України (далі Інститут) є державною  бюджетною неприбутковою науковою установою і перебуває у віданні Національної академії наук України.

1.2 Інститут створено згідно з Постановою  ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР  від 23.07.1958 р., № 795 та Постановою Президії АН УРСР    від 28.08.1958,  протокол № 47 ; §558.

1.3 Інститут входить до складу Відділення хімії НАН України.

1.4 Інститут  у своїй діяльності  керується Конституцією України, законами України, Статутом і нормативними актами Національної академії наук України, цим Статутом.

1.4.1 Інститут є юридичною особою,  має  круглу печатку зі своїм найменуванням та  ідентифікаційним кодом, інші печатки, штампи,  бланки, необхідні для ведення діловодства, самостійний баланс, бюджетний розрахунковий,   валютний та інші рахунки, відкриті згідно з чинним законодавством України,  а також може мати товарний знак, який реєструється в установленому порядку, емблему, веде діловодство та бухгалтерський облік  згідно із законодавством України. Інститут має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

 • Інститут створений та діє з метою проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань у галузі науки про полімери, доведення наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку країни.

Наукова та  науково-технічна діяльність для Інституту  є основною.

1.6 Інститут не  рідше  одного разу на п’ять років звітує   перед Загальними зборами Відділення хімії Національної академії наук України про свою наукову і науково-організаційну діяльність та використання бюджетних коштів, а також перед Президією НАН України в разі потреби.

1.7 Інститут підлягає обов’язковій державній атестації в порядку, визначеному законодавством.

1.8 Повне найменування Інституту українською мовою – Інститут хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України.

Повне найменування Інституту англійською мовою – Institute of Macromolecular Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Скорочене найменування Інституту українською мовою – ІХВС НАН України

Скорочене найменування Інституту англійською мовою – IMC NASU.

1.10  Місцезнаходження  та юридична адреса Інституту:

вул. Харківське шосе, 48,  м.Київ-160, 02160, Україна.

 

 

2. Основні завдання Інституту

 

2.1. Основними завданнями Інституту є:

2.1.1. Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з основних наукових напрямів :

 

 • хімія, фізико-хімія та технологія функціональних полімерів та композитів на їх основі;
 • теоретичні основи модифікації синтетичних полімерів та композитів на їх основі природними полімерами та продуктами малотоннажної хімії;
 • наукові засади формування функціональних органо-неорганічних полімерів та композитів на основі природних сполук;
 • теоретичні основи формування полімерів медичного призначення.

2.1.2. Виконання науково-технічних (експериментальних) розробок, що базуються на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи практичного досвіду, з метою доведення таких знань до стадії практичного використання.

2.1.3. Надання науково-технічних послуг.

2.1.4. Проведення наукової і науково-технічної експертизи.

2.1.5. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру, залучення обдарованої молоді,  сприяння творчому зростанню   молодих науковців.

2.1.6. Забезпечення високої якості наукових досліджень і науково-технічних розробок, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціального  захисту працівників.

2.1.7. Сприяння інтеграції вітчизняного інтелектуального потенціалу у світовий науковий простір.

2.1.8. Збереження і розвиток наукової інфраструктури.

2.1.9. Інформування широкої громадськості про результати своєї діяльності.

 •  Інститут відповідно до основних завдань:

2.2.1 Розробляє за широкою участю наукового колективу основні наукові напрями досліджень і подає їх на затвердження у встановленому порядку Президії НАН України. При визначенні наукової тематики враховуються рішення Загальних зборів, Президії та Відділення хімії Національної академії наук України.

2.2.2           Організує та проводить науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи відповідно до затверджених основних наукових напрямів діяльності та щорічних планів наукових досліджень і науково-технічних розробок, вирішує питання їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення.

2.2.3 Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за своїм профілем і визначає можливості їх використання в усіх сферах суспільного життя, бере участь у розробці й реалізації  міжнародних програм і проектів.

2.2.4 Розробляє і затверджує тематику пошукових досліджень з принципово нових наукових і науково-технічних напрямів, що відповідають профілю Інституту, а також розробляє пропозиції щодо виконання ініціативних робіт, проектів програм різного рівня, які подаються на конкурси.

2.2.5 Розробляє прогнози та проводить експертизу  з відповідних    напрямів науки про полімери.

2.2.6. За дорученням НАН України або з власної ініціативи розробляє прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації з певних напрямів науки про полімери, здійснює наукову та науково-технічну експертизу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку.

2.2.7. Бере участь у конкурсах наукових проектів, науково-технічних розробок і конкурсах на отримання грантів, у тому числі міжнародних конкурсах, за результатами конкурсів забезпечує виконання відповідних робіт і проектів.

2.2.8. Проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи та інші наукові заходи, в тому числі міжнародні.

2.2.9. Здійснює видавничу діяльність наукового, освітнього та просвітницького характеру, виступає в установленому порядку засновником друкованих засобів масової інформації, наукових видавництв, наукових журналів та наукових видань.

2.2.10 Має  власний офіційний веб-сайт, забезпечує розміщення на ньому інформації про основні наукові напрями, структуру та результати діяльності Інституту, здійснює регулярне оновлення зазначеної інформації, а також сприяє висвітленню в засобах масової інформації та соціальних мережах вагомих досягнень і важливих подій в житті Інституту та інших наукових матеріалів, що становлять суспільний інтерес.

2.2.11 Проводить конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників, проводить атестацію наукових  працівників Інституту.

2.2.12 Утворює у порядку, встановленому законодавством України, спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями відповідно до основних наукових напрямів діяльності Інституту.

2.2.13 Провадить освітню діяльність у сфері вищої освіти, надає освітні послуги шляхом підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями, в тому числі  доктора філософії, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» через аспірантуру та докторантуру, сприяє розвитку наукової складової у сфері освіти та залученню талановитої молоді до наукової діяльності.

2.2.14. Здійснює в установленому порядку навчання за програмами післядипломної освіти з метою перепідготовки наукових працівників та спеціалістів, вживає заходів щодо підвищення кваліфікації наукових працівників шляхом організації стажування у провідних наукових центрах, у т.ч. закордонних, приймає  стажистів із-за кордону, а також утворює спільно з університетами, іншими вищими навчальними закладами спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора філософії.

2.2.15  Розміщує відповідно до договору, укладеного з іншою науковою установою або вищим навчальним закладом, структурні підрозділи (лабораторії), що провадять наукову і науково-технічну діяльність, на базі цієї наукової установи або такого навчального закладу відповідно до освітніх програм та тематики наукових досліджень.

2.2.16 Забезпечує виконання в повному обсязі діючого порядку мобілізаційної підготовки, цивільного захисту, техногенної та протипожежної безпеки згідно з чинним законодавством і нормативно-правовими документами України.

2.2.17  Розробляє структуру і штатний розпис у межах наявних коштів і затверджує його в установленому в НАН України порядку.

2.2.17 Преміює працівників відповідно до положення Інституту про преміювання, здійснює інші види стимулювання праці співробітників Інституту.

2.2.18  Укладає угоди і договори про наукове та науково-технічне співробітництво з організаціями і юридичними особами, в тому числі іноземними й міжнародними, бере участь у виконанні міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів в порядку, встановленому законодавством.

2.2.19 Імпортує прилади, обладнання, машини, вироби, препарати, матеріали та інші товари для власних потреб, згідно з чинним законодавством.

2.2.20  Бере участь у діяльності наукових товариств, асоціацій, спілок і союзів, в тому числі іноземних та міжнародних, на правах їх членів, веде інші форми спільної діяльності відповідно до законодавства України.

За погодженням з НАН України може входити до об’єднань юридичних осіб з метою виконання своїх статутних завдань із збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності.

2.2.21 З метою впровадження науково-технічних розробок у виробництво за погодженням з Президією НАН України може виступати засновником та співзасновником господарських товариств та брати участь у формуванні статутного капіталу таких господарських товариств виключно шляхом внесення до нього майнових прав інтелектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за Інститутом, і одержувати відповідні доходи від їх діяльності, а також використовує інші форми зв’язку науки з виробництвом.

2.2.22 Набуває майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності (науково-дослідні, дослідно-конструкторські розробки, винаходи тощо) у встановленому законом порядку, в т.ч. відповідно до угоди зі своїми науковими працівниками, котрі як автори є суб’єктами права на об’єкти інтелектуальної власності, які створені в Інституті.

2.2.23 Веде будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт своїх основних фондів, об’єктів наукового та іншого соціального призначення.

2.2.29. Надає платні послуги за переліком, визначеним законодавством  для бюджетних наукових установ, та відповідно до статуту Інституту.

2.2.30. Здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.2.31 Має право в порядку, встановленому в НАН України, на укладання договорів оренди майна, у т.ч. нерухомого, що обліковується на балансі Інституту, а також договорів продажу майна.

2.2.32 Має право, відповідно до отриманої ліцензії,  проводити  діяльність із придбання, зберігання, реалізації (відпуску), використання  прекурсорів

2.3 Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Інститутом  лише після їх отримання.

2.4 Належні Інституту права, пов’язані з його науковою, науково-технічною і господарською діяльністю, здійснюються директором, заступниками директора з наукової роботи, ученим секретарем та заступником директора з загальних питань або головним інженером, а у випадках, передбачених чинним законодавством, спільно, за згодою або участю профспілкового комітету та трудового колективу.

 

 1. Структура Інституту

 

3.1 Структуру Інституту розробляє дирекція, її розглядає вчена рада і затверджує  Відділення хімії  НАН України.

3.1.1 Науковий відділ є  основною структурною одиницею науково-дослідної діяльності та організаційної структури Інституту. Основним завданням наукового віддіу є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних напрямів полімерної хімії, провадження науково-технічної, науково-організаційної діяльності. У штаті такого відділу посади наукових працівників становлять не менш як 50 відсотків.

3.1.2 Науковий відділ створюється для вирішення значних наукових проблем з тематичних напрямів, що розвиваються в Інституті. Рішення про створення (розформування) наукового відділу приймається директором Інституту за поданням вченої ради Інституту та затверджується Відділенням хімії НАН України.

3.1.3 У структурі Інституту  можуть бути  відділ, лабораторія, секція, сектор, бюро, група, дослідна станція, дослідне виробництво, науково-технічна бібліотека, науково-технічний музей тощо.

3.1.4 Для вирішення окремих завдань можуть утворюватися тимчасові наукові (творчі) колективи, групи без права юридичної особи,  в т.ч. на контрактній основі, що організовуються на певний термін для розв’язання конкретних завдань.

3.1.5 Структурними підрозділами Інституту є також управлінські й науково-допоміжні підрозділи і служби, що забезпечують основну діяльність Інституту.

3.2 Для безпосереднього впровадження у виробництво та/або практичного використання на підприємствах і в установах науково-технічних  розробок  при Інституті можуть діяти виробничо-орієнтовані наукові підрозділи з правами юридичної особи, які створюються за рішенням Президії НАН України і діють на підставі статуту, який затверджується та реєструється у встановленому в НАН України порядку.

3.3 З метою надання доступу до унікального обладнання для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок вітчизняними та іноземними вченими за рішенням Президії НАН України можуть утворюватися центри колективного користування науковим обладнанням у формі структурного підрозділу Інституту.

3.4 З метою підтримки та розвитку фундаментальних досліджень на світовому рівні, нових перспективних міждисциплінарних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, координації спільної діяльності та ефективного використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів за визначеним науковим напрямом наукова група Інституту може входити до державної ключової лабораторії як об’єднання наукових груп наукових установ та університетів, інших вищих навчальних закладів на основі договору про спільну наукову діяльність у порядку, визначеному законом.

3.5  В підпорядкуванні Інституту знаходиться Державне підприємство “Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України“ з правом юридичної особи, яке створено для забезпечення наукової діяльності Інституту дослідно-експериментальними, технологічними, конструкторськими та іншими прикладними роботами з метою впровадження результатів наукових досліджень у практику та зміцнення зв’язків науки з виробництвом.

 

 

 1. Управління Інститутом

 

4.1 Управління Інститутом здійснюється на основі і в порядку, встановленому Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом НАН України,  Основними принципами організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України  та статутом Інституту.

4.2. Інститут очолює директор, який обирається, призначається та звільняється з посади й діє відповідно до законодавства України та цього статуту.

4.3. Директор Інститут обирається шляхом таємного голосування на зборах колективу наукових працівників на строк  п’ять років  з правом бути переобраним і призначається на посаду Президією НАН України. Одна і та сама особа не може бути керівником Інституту більш як два строки.

4.4. Кандидат на посаду директора  має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктора філософії) і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років. Президія НАН України або  Відділення хімії НАН України можуть установити додаткові кваліфікаційні та інші вимоги до кандидата на посаду керівника Інституту, що випливають із специфіки його діяльності.

Не може бути обрана, призначена на посаду керівника (у тому числі виконувачем обов’язків керівника) наукової установи НАН України особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) згідно з вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

4.5. Конкурс на заміщення посади директора Інституту оголошується Президією НАН України  не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень директора Інституту конкурс оголошується протягом тижня від дня утворення вакансії.

Вчена рада та колективи наукових відділів Інституту, серед інших визначених Статутом НАН України органів і осіб, мають право висунення кандидатів на заміщення посади директора Інституту. Пропозиції щодо претендентів на посаду керівника директора Інституту приймаються  Відділенням хімії НАН України протягом двох місяців від дня оголошення конкурсу на посаду директора Інституту. Кандидатури претендентів, які відповідають встановленим вимогам, вносяться на розгляд зборів колективу наукових працівників  Інституту протягом 20 календарних днів від дня закінчення строку подання документів на заміщення вакантної посади.

4.6. Претенденти на посаду директора Інституту розглядаються на зборах колективу наукових працівників Інституту. Кожен член зборів колективу наукових працівників може голосувати лише за одну кандидатуру або не підтримувати жодної з кандидатур.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників Інституту.

4.7. Рішення зборів колективу наукових працівників Інституту про обрання директора розглядаються загальними зборами Відділення хімії  НАН України, які рекомендують Президії НАН України:

 • призначити на посаду директора Інституту кандидатуру, яка набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту;
 • призначити на посаду директора Інституту кандидатуру, яка набрала більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту, або за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків директора Інституту на строк не більше шести місяців.

4.8. Якщо жоден із претендентів на посаду директора Інституту  не набрав у першому турі більше 50 відсотків голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту, проводиться другий тур голосування.

До участі у другому турі допускаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні більше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників Інституту.

Рішення зборів колективу наукових працівників Інституту про обрання у другому турі директора Інституту розглядаються загальними зборами  Відділення хімії НАН України, які рекомендують Президії НАН України:

 • призначити на посаду директора Інституту кандидатуру, яка у другому турі набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи;
 • призначити на посаду директора Інституту кандидатуру, яка у другому турі набрала більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту, або за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків директора Інституту на строк не більше шести місяців.

4.9. Директор Інституту призначається на посаду Президією НАН України за рекомендацією загальних зборів Відділення хімії НАН України.

За наявності вмотивованих заперечень з боку загальних зборів Відділення хімії НАН України Президією НАН України оголошується новий конкурс та призначається виконувач обов’язків директора  на строк не більше шести місяців.

4.10. Контракт з обраним директором Інституту укладається Національною академією наук України в установленому порядку протягом одного місяця від дня обрання на строк, визначений цим статутом.

4.11.Оплата праці директора Інституту визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, як директору науково-дослідного інституту.

4.12. Директор Інституту може бути звільнений з посади Президією НАН України з підстав, визначених законодавством про працю, а також через порушення умов контракту. Директор Інституту також може бути звільнений з посади у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання зборами колективу наукових працівників Інституту. Підстави для відкликання директора Інституту визначаються законодавством про працю.

Подання про відкликання директора Інституту може бути внесено на розгляд зборів колективу наукових працівників Інституту не менше, ніж половиною статутного складу вченої  ради Інституту.

4.13. Директор Інституту у межах наданих йому повноважень організовує діяльність Інституту.

4.14. Директор Інституту відповідає перед НАН України за виконання обов’язків, передбачених законодавством, статутом Інституту, а також контрактом

4.15. Директор Інституту має право:

1) розпоряджатися майном та коштами у межах та у спосіб, що передбачені контрактом, цим статутом  та законодавством;

2) представляти Інститут  в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності без окремого на те доручення;

3) відкривати від імені Інституту рахунки в банках та в органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у порядку, встановленому законодавством;

4) укладати від імені Інституту договори відповідно до законодавства;

5) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Інституту, визначати їх посадові обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення;

6) преміювати працівників відповідно до положення Інституту про преміювання та здійснювати інші види стимулювання праці працівників Інституту ;

7) перевіряти якість роботи працівників Інституту та діяльність, спрямовану на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної діяльності;

8) призначати відповідну частину складу вченої  ради Інституту;

9) делегувати відповідно до статуту Інституту частину  повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів Інституту;

10) видавати у межах своїх повноважень накази, розпорядження та

 

довіреності;

11) вирішувати питання фінансово-господарської діяльності Інституту.

4.16 Директор  Інституту зобов’язаний забезпечувати:

1) провадження науковою установою діяльності відповідно до статутних завдань;

2) високоефективну наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність Інституту, в тому числі впровадження результатів її наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво;

3) підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в магістратурі, аспірантурі та докторантурі;

4) підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників Інституту;

5) виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань Інституту;

6) дотримання Інститутом ліцензійних умов та умов акредитації освітньо-наукової програми;

7) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів;

8) захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету;

9) застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки кадрів вищої кваліфікації;

10) стабільне фінансово-економічне становище Інституту та ефективне використання майна, закріпленого за Інститутом, дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим особам зазначеного майна;

11) подання НАН України в установленому порядку звітності про використання майна, закріпленого за Інститутом, зокрема майна, наданого у користування іншим особам;

12) дотримання умов цього статуту  та колективного договору;

13) захист інформації відповідно до законодавства;

14) дотримання вимог законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів у сфері господарської діяльності, а також вимог НАН України;

15) вжиття заходів до вдосконалення управління Інститутом, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни;

16) створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю, виконання заходів з охорони праці та забезпечення їх фінансування.;

17) своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами;

18) цільове та ефективне використання коштів державного бюджету;

19) своєчасне та у повному обсязі виконання Інститутом зобов’язань перед державним бюджетом та державними соціальними фондами;

20) виконання кошторису доходів і видатків Інституту, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги;

21) ведення бухгалтерського обліку та складання і подання фінансової, бюджетної і статистичної звітності згідно з чинним законодавством;

22) вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень у Інституті;

23) інформування широкої громадськості про діяльність Інституту;

4.17 Директор  Інституту вирішує інші питання, що згідно із законодавством, статутом  Інституту і контракту належать до його компетенції.

4.18. Директор  Інституту щороку звітує перед колективом наукових працівників Інституту про свою діяльність.

4.19. Вчена  рада Інституту  є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною та кадровою діяльністю Інституту, який виконує консультативно-дорадчі функції. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, яку визначає Статут Інституту.

4.20  Вчена рада Інституту утворюється  в кількості 21 чоловік,  не менше як три чверті складу вченої ради  обираються на термін повноважень директора Інституту таємним голосуванням на зборах колективу (конференції) наукових працівників Інституту з числа вчених Інституту, які мають вчений ступінь, а решта її членів  призначаться наказом директора Інституту.

Директор  Інституту, його заступник з наукової роботи і вчений секретар Інститут є членами вченої ради наукової установи НАН України за посадою.

Голова, його заступники та вчений секретар вченої ради Інституту обираються таємним голосуванням з числа її членів.

До складу вченої ради Інституту входять всі члени Національної академії наук України (академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України), які працюють в Інституті. До вченої ради можуть бути обрані (або запрошені та призначені наказом директора Інституту) провідні вчені і спеціалісти, які не працюють у Інституті.

До складу вченої ради Інституту також входять голова ради молодих вчених або іншого об’єднання молодих учених Інституту та керівник первинної профспілкової організації  Інституту.

4.21  До виключної компетенції вченої ради Інституту належать питання щодо:

1) визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;

2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;

3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

4) удосконалення та розвитку структури Інституту;

5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);

6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;

7) затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;

8) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;

9) присвоєння працівникам Інституту вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

10) затвердження річних звітів про діяльність Інституту та фінансових планів (кошторисів) наукової установи;

11) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;

12) погодження переліку професій і посад Інституту, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці;

4.22. Вчена рада Інституту обговорює основні наукові напрями діяльності і рекомендує їх до розгляду Відділенню хімії НАН України та затвердження Президією НАН України.

4.23. Вчена рада Інституту має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як половина її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов’язкова присутність двох третин складу вченої ради.

Рішення вченої ради Інституту вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішенням вченої ради) голосуванням, якщо статут Інституту не передбачає іншого порядку.

4.24. З метою додаткового сприяння діяльності Інституту, залучення до оцінки результатів його діяльності широкого кола вчених за пропозицією вченої ради Інституту та (або) рішенням Президії НАН України при Інституті може створюватися наглядова рада, у тому числі із залученням іноземних вчених, яка діє відповідно до положення, затвердженого Президією НАН України відповідно до законодавства.

4.25. Для сприяння здійсненню та розвитку наукових досліджень молодих вчених, забезпечення захисту їх прав та інтересів в Інституті утворюється рада молодих вчених, яка є колегіальним виборним дорадчим органом, що об’єднує молодих вчених Інституту та діє відповідно до положення про цю раду, яке затверджує директор Інституту після погодження з вченою радою Інституту.

Рада молодих вчених Інституту здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі молодих вчених Інституту у проведенні наукових досліджень,  а також представництва, захисту і реалізації їхніх прав та інтересів. Інститут, в якому  створено раду молодих вчених, сприяє її діяльності та може фінансувати заходи і проекти, що ініціюються радою молодих вчених.

4.26. Усі громадяни, які  беруть участь у діяльності Інституту на основі трудового договору, утворюють трудовий колектив Інституту.

Основною організаційною формою здійснення трудовим колективом своїх повноважень є загальні збори (конференція) трудового колективу. Конференція проводиться, якщо скликання зборів ускладнене з причин багатозмінності роботи, територіальної відокремленості структурних підрозділів тощо.

Загальні збори трудового колективу Інституту вважаються правомочними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості членів колективу, а конференція – не менш як дві третини її делегатів.

Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу Інституту приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах (конференції).

4.27. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з Інститутом регулюються колективним договором, який укладається директором з профспілковою організацією Інституту, відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».

4.28. До повноважень трудового колективу Інституту належить:

 • делегування наукових працівників для участі у сесіях загальних зборів НАН України з правом ухвального голосу (крім питань, пов’язаних з виборами дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАН України);

– обговорення та схвалення колективного договору;

– розгляд питань соціального розвитку, зокрема  поліпшення умов праці, життя та здоров’я, медичного страхування працівників Інституту та їх сімей;

 • затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • застосування громадських стягнень;
 • порушення питань про притягнення порушників трудової дисципліни в установленому законом порядку до відповідальності.

Питання, які входять до компетенції трудового колективу Інституту, вирішуються трудовим колективом за участю директора Інституту, якщо інше не передбачено законодавством.

4.29. Всі наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з Інститутом, утворюють колектив наукових працівників Інституту.

Збори колективу наукових працівників Інституту вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин фактичної

 

чисельності штатних наукових працівників Інституту.

4.30. Збори колективу наукових працівників Інституту приймають рішення:

 • про обрання директора Інституту;
 • про відкликання директора Інституту;
 • про делегування представників (кандидатів наук, докторів філософії, докторів наук) наукового колективу Інституту для участі у сесії загальних зборів Відділення хімії  НАН України з правом ухвального голосу при обранні академіка-секретаря відділення НАН України.

4.31. Рішення зборів колективу наукових працівників  Інституту приймається двома третинами голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників установи

4.32. Заступник директора Інституту з наукової роботи і вчений секретар Інституту  призначаються директором Інституту  за погодженням з вченою радою Інституту та Відділенням хімії НАН України і затверджуються Президією НАН України на строк повноважень директора Інституту.

4.33. Заступник директора Інституту із загальних питань або з адміністративно-господарської роботи  призначається директором Інституту за погодженням з Відділенням хімії НАН України та затверджується Бюро Президії НАН України на строк повноважень директора Інституту.

4.34. Заступник директора або головний інженер може бути звільнений з посади достроково Бюро Президії НАН України за мотивованим поданням директора Інституту згідно з чинним законодавством.

4.35.Керівники відокремлених наукових підрозділів без прав юридичної особи (відділень, філій, центрів) Інституту, завідувачі основних наукових відділів обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Інституту за погодженням з Президією НАН України на строк не більше 5 років з правом переобрання ще на один строк.

4.36.  Заступники завідувача відокремленого або основного наукового підрозділу, відділу, керівники (завідувачі) лабораторій, секторів у складі відділів, головні та провідні наукові співробітники обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Інституту  за погодженням з Бюро Відділення хімії НАН України, а головні наукові співробітники – за погодженням з Президією НАН України.

4.37.  Старші, наукові і молодші наукові співробітники заміщують посади шляхом обрання за конкурсом або за підсумками чергової атестації і призначаються на посаду директором Інституту.

4.38. Трудові договори з науковими працівниками, зазначеними у пунктах 4.36 – 4.37, можуть укладатися як на невизначений строк, так і на строк, визначений угодою сторін, але не більше, ніж на п’ять років, що зазначається в умовах конкурсу.

Обрані за конкурсом наукові працівники, з яким укладено трудовий договір на невизначений строк, підлягають періодичній атестації в порядку, встановленому законодавством.

Посади наукових працівників, з якими укладено трудовий договір на визначений строк, після його закінчення вважаються вакантними і для їх заміщення може бути проведено новий конкурс в установленому порядку.

4.39. Інститут може мати почесного директора та радників при дирекції.

Почесним директором Інституту Президією НАН України може бути призначений провідний вчений після досягнення 65-річного віку та звільнення з посади директора Інституту, який тривалий час очолював Інститут, зробив визначний внесок у науку, організацію наукових досліджень та розвиток Інституту і під керівництвом якого Інститут посів провідне місце у  своїй галузі науки та досяг значних успіхів у реалізації результатів досліджень і підготовці наукових кадрів.

4.40. Радниками при дирекції Інституту на підставі рішення Президії НАН України директором Інституту можуть бути призначені дійсні члени, члени-кореспонденти НАН України за їх бажанням після досягнення 65-річного віку.

 

 1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Інституту

 

 

5.1. Фінансове забезпечення діяльності Інституту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що складається з загального та спеціального (власні надходження) фондів державного бюджету, та її майнового комплексу.

5.2. Фінансування основної діяльності Інституту здійснюється у межах бюджетних видатків, передбачених у кошторисах на зазначені цілі.

Фінансування робіт за окремими науковими і науково-технічними програмами та проектами НАН України, виконавцями яких є Інститут, а також надання їй грантів НАН України здійснюється відповідно до затвердженого в НАН України порядку.

5.3. Власні надходження Інституту  отримуються ним додатково до коштів загального фонду державного бюджету і відповідно до законодавства включаються до його спеціального фонду. Власні надходження складаються із коштів, отриманих в установленому порядку як плата за надання послуг Інститутом, згідно з його основною діяльністю та чинного законодавства України, від додаткової (господарської) діяльності, від плати за надання майна в оренду, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).                                                                                                                         До складу власних надходжень Інституту відносяться також гранти, дарунки, благодійні внески та кошти, що вона отримує від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових програм та заходів.

Власні надходження Інституту спрямовуються на виконання статутних завдань та використовуються згідно з законодавством.

5.4. Інститут самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Такі кошти не можуть бути вилучені в дохід держави.

5.5. Інститут використовує доходи виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його статутом.

Інституту  забороняється розподіляти отримані доходи або їх частину серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.6. Інститут за рішенням вченої ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, може зараховувати власні надходження, отримані від плати за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійну допомогу, гранти (включаючи кошти, що надходять від вітчизняних та іноземних замовників для реалізації наукових, науково-технічних та інноваційних проектів), на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на рахунки, відкриті в установах банків державного сектору.

Зазначені доходи включаються до кошторису Інституту і можуть використовуватися на оплату витрат, пов’язаних із здійсненням та популяризацією наукової діяльності, оплату праці, придбання майна і його обслуговування, капітальне будівництво та ремонт приміщень тощо у межах статутної діяльності Інституту.

5.7. Складовими матеріально-технічної бази Інституту є будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності, нематеріальні активи.

Майно, що становить матеріально-технічну базу Інституту, закріплюється за ним  на основі права оперативного управління.

5.8. Інститут має право використовувати належне йому майно для участі у цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово-господарської діяльності, будівництва об’єктів наукового та соціального призначення відповідно до цілей її утворення та в межах цивільної правоздатності.

5.9. На нерухоме майно Інституту не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.

5.10. Відчуження нерухомого майна НАН України, закріпленого за Інститутом, здійснюється з дозволу Президії НАН України в порядку, визначеному законодавством.

5.11. Продаж основних засобів Інституту здійснюється лише на конкурсних засадах.

5.12. Безоплатна передача майна, яке знаходиться на балансі Інституту, на баланс іншої наукової установи НАН України здійснюється без оподаткування, якщо підставою для такої передачі є рішення Президії НАН України.

5.13. Земельна ділянка передається Інституту в постійне користування у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, і не може бути вилучена (припинено право постійного користування земельною ділянкою) за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування без згоди Президії НАН України.

Землекористування здійснюється Інститутом відповідно до земельного законодавства.

Передача в оренду Інститутом закріпленого за ним на основі права оперативного управління об’єктів власності, а також земельних ділянок здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства України за рішенням Президії НАН України та в порядку, встановленому в НАН України.

 

 1. Припинення діяльності Інституту

6.1. Припинення діяльності Інституту здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Президії НАН України за поданням Бюро Відділення хімії НАН України, до складу якого  входить Інститут, або одного із віце-президентів НАН України згідно з розподілом обов’язків, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду.

6.2. Ліквідація Інституту здійснюється комісією, призначеною рішенням Президії НАН України, а в разі припинення її діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

6.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Інститутом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Інституту, подає його на затвердження до НАН України. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом.

6.4. Працівникам Інституту, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

6.5. У разі припинення діяльності Інституту його активи передаються за рішенням Президії НАН України одній або кільком неприбутковим науковим установам НАН України або зараховуються до доходу бюджету.

6.6. Інститут вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію його припинення.

 

В.о. директора Інституту

д.х.н, проф.                                                                   Ю.В.Савельєв