Правила прийому до аспірантури

                      ДОДАТОК

до «Положення про підготовку

здобувачів вищої освіти ступеня

доктора філософії в Інституті хімії

високомолекулярних сполук

НАН України»

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспірантури Інституту хімії високомолекулярних

сполук НАН України

 

Провадження освітньої діяльності в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України (далі – Інститут) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України від 23 червня 2017 року № 133-л).

Правила прийому до аспірантури Інституту на 2021 рік (далі – Правила прийому) розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту»; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261; Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2020 році (наказ Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 та Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15. 10. 2015 р. № 1085 (зі змінами); Переліку галузей знань і наукових спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (зі змінами) та наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11. 2015 р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» (зі змінами); постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» (зі змінами).

Правила прийому на поточний рік діють з 01 січня до 31 грудня поточного року. При необхідності до них вносяться зміни для приведення у відповідність до законодавчих і нормативно-правових документів України, відомчих актів НАН України та установчих документів Інституту.

Зміни до діючих Правил прийому оформляються у вигляді додатків, вносяться за ухвалою вченої ради і затверджуються наказом директора.

І. Загальні положення

1.1. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України  відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу оголошує прийом до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за очною та заочною формами навчання у галузях знань 10 Природничі наук 102 Хімія з урахуванням спеціалізації «хімія високомолекулярних сполук» та 104 Фізика та астрономія з урахуванням спеціалізації «фізика полімерів» (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від квітня 2015 року № 266).

1.2. До аспірантури Інституту приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах. Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється згідно із законодавством України на підставі: міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; угод НАН України про міжнародну академічну мобільність; загальнодержавних програм; договорів, укладених Інститутом з фізичними або юридичними особами. Усі особи, які здобувають вищу освіту на третьому освітньо-науковому рівні в Інституті, мають рівні права та обов’язки.

1.3. Особа, яка подає для вступу до аспірантури Інституту диплом ступеня магістра, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складання ним вступних випробувань та прийняття вченою радою Інституту рішення про визнання його диплома.

1.4. Прийом до аспірантури Інституту здійснюється на конкурсних засадах незалежно від джерел фінансування навчання. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії.

1.5. Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.

1.6. Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

– за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

– за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Інститут на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

1.7. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною) формою навчання.

1.8. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

1.9. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі не може перевищувати чотири роки.

1.10. На час вступної кампанії місця в гуртожитку не надаються.

1.11. Аспіранти денної форми навчання:

– отримують академічну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;

– іногороднім аспірантам на підставі наказу про зарахування надається місце в гуртожитку НАН України.

1.13.Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

 

 1. Строки та порядок прийому заяв і документів на навчання

до аспірантури

2.1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту за освітнім ступенем магістра (спеціаліста).

2.2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури очної (денної) та заочної форм навчання проводяться в  строки, визначені розпорядженням Президії НАН України.

2.3. Інформація про строки прийому документів висвітлюються в оголошенні про прийом до аспірантури Інституту, яке розміщується на веб-сайті Інституту та (при потребі) може надсилатися до профільних установ і навчальних закладів.

2.4. Терміни прийому документів для вступу до аспірантури та докторантури Інституту (дні тижня та години): понеділок-п’ятниця – з 10.00 год. до 17.00 год.; субота, неділя – вихідні дні. Обідня перерва з 12.30 до 13.00.

2.5. Вступники до аспірантури проходять співбесіду з передбачуваним науковим керівником. Науковий керівник надає до комісії підписаний ним висновок про результати співбесіди за встановленою формою (додаток 1).

2.6. Строк здачі вступних іспитів встановлюється згідно з визначеними розпорядженням Президії НАН України термінами, затверджується наказом директора та оприлюднюється шляхом розміщення інформації на веб-сайті Інституту.

2.7. Вступні іспити з іноземної мови вступники до аспірантури Інституту здають у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, 01001) за розкладом, визначеним для наукових установ розпорядженням Президії НАН України.

2.8. Інформація про строки, час і місце проведення вступних іспитів та про строки зарахування до аспірантури Інституту доводиться до кожного зі вступників у індивідуальному порядку в письмовій формі (звичайною або електронною поштою).

2.9. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі про вищу освіту, за рішенням приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування у вигляді співбесід за затвердженими програмами відповідно до напрямів спеціалізації: 1) хімія високомолекулярних сполук, 2) фізика полімерів.

2.10. Вступники до аспірантури особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі до аспірантури Інституту (далі – заява) в паперовій формі. У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних (додаток 2).

До заяви вступник до аспірантури додає:

– копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України №504 від 05.05.2015 року;

– особова картка за формою П-2ДС, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

– дві кольорові фотокартки 3×4;

– список опублікованих наукових праць (за наявності);

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

– копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

– копію картки фізичної особи–платника податків;

– копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

– копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

– дослідницьку пропозицію, оформлену у вигляді реферату по обраній спеціалізації (у пластиковій папці-швидкозшивачу) (додаток 3);

– медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;

– рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

До документів додається картонна папка-швидкозшивач.

2.11. Під час подання заяви вступник до аспірантури пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, документ про зміну прізвища, документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

2.12. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

 1. Умови допуску до вступних іспитів для вступу в аспірантуру

3.1. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія Інституту (далі – Приймальна комісія), головою якої є директор Інституту.

3.2. Вимоги до складу, строків повноважень, обов’язків і умов роботи Приймальної комісії визначаються Положенням про Приймальну комісію Інституту, що затверджується наказом директора.

3.3. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься Приймальною комісією за результатами розгляду висновку передбачуваного наукового керівника та наукової пропозиції претендента, а також поданих ним наукових праць (при наявності).

Приймальна комісія може призначати співбесіду зі вступником та презентацію ним його наукової пропозиції.

Якщо висновок наукового керівника, результати співбесіди і розгляду наукової пропозиції не дають підстав рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру, він (претендент) не допускається до вступних іспитів.

3.4. Приймальна комісія може відмовити вступнику в допуску до складання вступних іспитів до аспірантури в разі неподання у встановлений термін усіх або окремих документів.

3.5. Працюючим особам, які за рішенням Приймальної комісії допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається довідка для отримання додаткової оплачуваної відпустки з розрахунку 10 днів на кожний іспит згідно ст. 216 Кодексу законів про працю України.

3.6. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Інституту в день прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

 

 1. Організація та проведення вступних іспитів до аспірантури

4.1. Вступні випробування до аспірантури Інституту складаються з:

– вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра (спеціаліста) з відповідної спеціальності);

Програми вступних іспитів зі спеціальностей формуються у відповідних проектних групах, затверджуються Вченою радою Інституту і оприлюднюються на офіційному сайті за три місяці до початку вступної кампанії.

– вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment рівня В2 або С1-С2, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

– дослідницької пропозиції чи досягнень (оформлених у вигляді реферату, вимоги до якого викладені у додатку 3 до цих Правил).

Дослідницька пропозиція – це науковий реферат, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за рішенням Інституту) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

– додаткові вступні випробування для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі магістра (спеціаліста), призначаються рішенням приймальної комісії протягом трьох робочих днів від дня подання документів вступником. Повідомлення про таке рішення направляється вступнику не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

4.2. Оцінювання  знань  вступника  до  аспірантури  відбуватиметься  за  100-бальною шкалою:  90-100 балів – «відмінно», 80-89 балів – «дуже добре», 70-79  балів  –  «добре»,  60-69  балів  –  «задовільно»,  59  і менше  балів – «незадовільно». Якщо вступник одержав на вступному іспиті до аспірантури менше 60 балів, він втрачає право участі у конкурсі і не допускається до складання наступних іспитів.

4.3. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання до аспірантури  для здобуття наукового ступеня доктора філософії конкурсний бал обчислюється як сума балів, отриманих вступником до аспірантури на вступних випробуваннях, і помножених на вагові коефіцієнти:

– із спеціальності (вага якого становить 50 відсотків конкурсного балу, ваговий коефіцієнт – 0,5);

– з іноземної мови (вага якого становить 25 відсотків конкурсного балу, ваговий коефіцієнт – 0,25);

– дослідницька пропозиція чи досягнення, що передбачає заслуховування та обговорення  повідомлення  вступника  (вага  якого  становить  25  відсотків конкурсного балу, ваговий коефіцієнт – 0,25).

4.4. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС (х 0,5) + ВІМ (х 0,25) + ДП (х 0,25) + ДБ

де:

         – ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100-бальною шкалою з урахуванням коефіцієнту),

        – ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (відповідно до 100- бальної шкали, з урахуванням коефіцієнту),

        – ДП – дослідницька пропозиція (відповідно до 100-бальної шкали, з урахуванням коефіцієнту),

        – ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (за наявності).

 

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховуватиме предметна комісія Інституту по прийому вступного іспиту зі спеціальності. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові   досягнення   для   вступників   до   аспірантури   подано   у додатку 4.

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як «незадовільно», до участі в наступних вступних іспитах не допускаються.

4.6. Повторне складання вступних іспитів не дозволяється. Результати вступних випробувань дійсні для вступу до аспірантури протягом одного календарного року.

4.7. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються директором Інституту з числа провідних учених – докторів та кандидатів наук.

 

 1. Умови зарахування до аспірантури

5.1. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника індивідуально.

5.2. Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою балів, отриманих за вступні іспити.

5.3. У разі одержання однакової кількості балів за результатами складання вступних іспитів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники які:

– отримали вищий бал за результатами складання іспиту з наукової спеціальності;

– мають наукові публікації у фахових виданнях;

– мають сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує знання не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічний рівень;

– які   успішно   закінчили   магістратуру,   отримавши   диплом   магістра   з відзнакою;

– рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;

– мають стаж роботи за фахом.

5.4. Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого з кожної форми навчання окремо. Результати    вступних    іспитів    до    аспірантури    дійсні    протягом календарного року.

5.5. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на навчання за держзамовленням, мають право на зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб (за контрактом).

5.6. Прийом на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб (за контрактом) здійснюється у межах ліцензованого обсягу.

Обсяг прийому на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб визначається як різниця між ліцензованим обсягом та кількістю осіб, прийнятих на навчання за держзамовленням. Цей обсяг може коригуватися з урахуванням фактичного виконання державного замовлення протягом року.

5.7. Про рішення приймальної комісії вступник повідомляється протягом п’яти робочих днів від дати прийняття рішення шляхом надсилання повідомлення засобами електронного, мобільного або поштового зв’язку.

5.8. Апеляції за результатами вступних іспитів розглядає апеляційна комісія, яка виконує свої функції згідно з Положенням про апеляційну комісію Інституту.

5.9. Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора на підставі рішення Приймальної комісії.

Дослідницька пропозиція, висновок передбачуваного наукового керівника, записи, зроблені на вступному іспиті зі спеціальності та під час додаткових випробувань (у випадку їх проведення), інші письмові роботи вступників до аспірантури, які не були прийняті на навчання, зберігаються в Інституті не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.

5.10. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури подається вступником особисто в десятиденний термін після зарахування на навчання.

5.11. Особи, які вступають на навчання до аспірантури за державним замовленням повторно, після їх зарахування подають документ, що підтверджує повне або часткове відшкодування коштів до державного бюджету в розмірі, обчисленому в установленому порядку. Аспірант, який не подав зазначеного документа у визначений термін, підлягає негайному відрахуванню з числа здобувачів вищої освіти за держзамовленням.

5.12. Розмір стипендії аспірантам, які навчаються за держзамовленням, встановлюється згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення») та на підставі відповідних розпоряджень Президії НАН України.

Особам, що навчаються в аспірантурі за контрактом, міжнародними договорами, грантами тощо призначення стипендій здійснюється згідно з умовами відповідних угод та Правилами призначення академічних стипендій в НАН України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Правил прийому до аспірантури

Інституту хімії високомолекулярних

сполук НАН України

 

 

 

 

ВИСНОВОК

передбачуваного наукового керівника щодо вступника до аспірантури Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

 

 

ПІБ керівника ______________________________________________________

 

ПІБ вступника______________________________________________________

 

Стислий зміст (тема, питання) співбесіди _______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

Висновок керівника * ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

_________________

(підпис керівника)

 

 

 

 

 

 

 

 

* Рекомендую або не рекомендую на навчання в аспірантурі Інституту. До висновку «не рекомендую» додається письмове обґрунтування з чітким формулюванням причин для висновку.

Додаток 2

до Правил прийому до Інституту хімії

високомолекулярних сполук НАН України

 

 

Директору ІХВС НАН України

д.х.н.

О.О. Бровку

 

від __________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

Стать __________________________ Рік народження _______________________________

Посада і місце роботи __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(найменування установи, місто, стаж роботи)

 

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до вступних іспитів в аспірантуру Інституту

_____________________________________________________________________________

(основну або цільову, якщо в цільову, вказати для якої установи, відомства)

із спеціальності _______________________________________________________________

Закінчив(ла) у 20__ р. __________________________________________________________

(вказати ВУЗ і найменування спеціальності)

_____________________________________________________________________________
__________________________Гуртожиток ________________________________________

(потрібен, не потрібен)

Буду складати іспити з:

іноземної мови (якої) – _________________________________________________________

української мови  -_____________________________________________________________

Мною складені іспити кандидатського мінімуму з :

іноземної мови ______________________________________  з оцінкою ________________

спец. предмету ________________________________________ з оцінкою _______________

(вказати назву)

Маю наукових праць ___________ винаходів _____________ звітів про НДР ____________

До заяви додаю:

 1. Особовий листок по обліку кадрів, автобіографія.
 2. Список опублікованих наукових праць і винаходів або наукова доповідь (реферат).
 3. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у.
 4. Копію диплома про закінчення ВУЗу.
 5. Додаток до диплому.
 6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складання кандидатських іспитів).
 7. Витяг з протоколу – рекомендації до аспірантури.
 8. Копія паспорту (1, 2, 11 сторінки).
 9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
 10. Фотокартки 3 х 4 см – 2 шт.

Рішення приймальної комісії прошу повідомити мені за адресою: ____________________

 

Дата ______________                                                               Підпис ____________________

 

Додаток 3

до Правил прийому до аспірантури

Інституту хімії високомолекулярних

сполук НАН України

 

 

 

ВИМОГИ

до оформлення та змісту дослідницької пропозиції вступника до аспірантури Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

 

 

 1. Дослідницька пропозиція подається до приймальної комісії у роздрукованому вигляді, з підписом автора та передбачуваного наукового керівника. Обсяг основного тексту – до 10 сторінок (без врахування титульної сторінки, анотації, списку посилань та можливих додатків).
 2. Пропозиція готується українською мовою, шрифт Times New Roman 14, через 1,5 інтервали.
 3. Структура дослідницької пропозиції:

– титульна сторінка (зразок додається);

– анотація та ключові слова (до однієї сторінки);

– зміст;

– розділи пропозиції (кількість – на розсуд автора), в яких обов’язково необхідно відобразити такі питання:

– актуальність досліджень за темою;

– стан розроблення наукової проблеми (питання) в Україні та світі;

– об’єкт і предмет дослідження;

– мета досліджень, дослідницькі завдання та методичні підходи для їх вирішення;

– очікувані результати, їхня новизна, наукове і практичне значення;

– наукові розробки та досвід автора (бакалаврські, магістерські роботи, публікації, стажування, робота на посаді в наукових установах та ін.), які пов’язані з темою дослідження;

– короткий робочий план виконання досліджень (за роками);

– список посилань;

– додатки (при потребі).

 1. Дослідницька пропозиція підписується вступником та передбачуваним науковим керівником на останній сторінці тексту (з прізвищем та ініціалами після підпису).

Форма титульної сторінки

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК

 

 

 

 

 

 

 

ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОПОЗИЦІЯ

за програмою доктора філософії зі спеціальності 102 – хімія

спеціалізація ________________________________

 

за програмою доктора філософії зі спеціальності 104 – фізика та астрономія

спеціалізація ________________________________

 

 

[ТЕМА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ]

 

 

 

 

 

 

Вступник: ПІБ повністю

e-mail:

 

 

 

Передбачуваний науковий керівник:

(науковий ступінь, вчене звання,

ПІБ повністю)

 

 

 

 

 

 

Київ

 

Додаток 4

до Правил прийому до аспірантури

Інституту хімії високомолекулярних

сполук НАН України

 

 

 

ПОРЯДОК

нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення

пропозиції вступника до аспірантури

Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

 

 

Навчальні та наукові досягнення Кількість балів
публікації у фахових виданнях 10 (кожна стаття)
публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science 20 (кожна стаття)
патент або авторське свідоцтво 15

 

 1. Враховуються лише друковані праці.
 2. Якщо є співавтори певної роботи, кількість балів поділяється на їх кількість.
 3. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність визначається предметними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).

 

Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення не повинні перевищувати 100 балів.