docHAB

«Правила прийому на навчання до аспірантури

Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2016 році»

І. Загальні положення

 1. «Правила прийому на навчання до аспірантури Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2016 році» є додатком до «Правил прийому на навчання до НаУКМА у 2016 році» (далі – Додаток), які розроблено на підставі «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2016 році», затверджених наказом МОН України від 15.10.2015 №1085, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 04.11.2015 № 1351/27796. «Правила прийому на навчання до аспірантури НаУКМА» затверджуються ухвалою Вченою радою НаУКМА, діють протягом календарного року та розміщуються на офіційному веб-сайті НаУКМА (www.ukma.edu.ua) та

Додаток містить перелік спеціальностей (спеціалізацій, наукового-освітніх програм), за якими здійснюється прийом на здобуття ступеня доктора філософії.

 1. 2. Додаток визначає, зокрема:
 • процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури НаУКМА;

–        зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури та докторантури за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань.

 • порядок роботи Приймальної комісії (дні тижня та години);
 • порядок і строки прийому заяв і документів;
 • порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;
 • порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом;

–        порядок обчислення конкурсного бала вступника із зазначенням вагових коефіцієнтів;

–        умови поселення вступників до гуртожитку відповідно до затвердженого у НаУКМА порядку; зокрема НаУКМА має чотири гуртожитки блочно-коридорного типу, які відповідають санітарним нормам, площею 6,5 кв.м на одну особу; для вступникiв, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надаються місця за їх наявності;

 • порядок і строки прийому заяв і документів від іноземців, осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

 

ІІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та

зарахування на навчання

 1. Заяви та документи для конкурсного відбору для вступу на навчання до аспірантури приймаються:

понеділок – п’ятниця з 9.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00).

адреса: Київ, вул. Г Сковороди,14, корпус 8, кімната 3; телефон: (044) 425-65-80,

E-mail: kryvoruchkald@ukma.edu.ua;

http://gradschool.ukma.edu.ua, https://www.facebook.com/gradschool.naukma/.

 1. Строки прийому заяв та документів, вступні випробування, що проводить НаУКМА, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня доктора філософії (Таблиця 1):

Таблиця  1.

Етапи вступної кампанії Навчання на здобуття ступеня

доктора філософії

Початок прийому заяв та документів від осіб, які беруть участь у вступних випробуваннях в НаУКМА

 

01 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які беруть участь у вступних випробуваннях в НаУКМА

 

до 14.00

31 серпня 2017 року

Проведення вступних випробувань

 

02 вересня – 12 вересня

2017 року

 

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету

 

не пізніше 18.00 години

13 вересня 2017 року

 

Зарахування вступників за кошти державного бюджету

 

1 жовтня 2017 року

 

 

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

 

1 жовтня 2017 року

 

 

 

ІІI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

до аспірантури НаУКМА

 1. 1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії навчального закладу. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, науково-освітню програму).
 2. 2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 1. 3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 • СV (резюме) за встановленою формою, яка розробляється відділом докторантури, аспірантури, й оприлюднюються на веб-сайті НаУКМА (ukma.edu.ua; http://gradschool.ukma.edu.ua) не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів (до 1 червня 2016 р.);
 • дослідницьку пропозицію за встановленою формою для певної спеціальності (спеціалізації, освітньо-наукової програми); форму дослідницької пропозиції розробляють і затверджують відповідні кафедри НаУКМА, що здійснюють прийом до аспірантури; форма і рекомендації з підготовки дослідницької пропозиції оприлюднються на веб-сайті НаУКМА (www.ukma.edu.ua; http://gradschool.ukma.edu.ua) не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів (до 1 червня 2016 р.);
 • копію паспорта та ідентифікаційного коду;
 • копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
 • копії інших документів про здобуту освіту;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • документи подаються в картонній папці з чотирма пластиковими файлами.
 1. 4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією НаУКМА, або в установленому законодавством порядку. Копії документів, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 2. 5. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до аспірантури НаУКМА протягом трьох робочих днів з дати заяви, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті НаУКМА (ukma.edu.ua; http://gradschool.ukma.edu.ua).
 3. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому та цим Додатком, наявними дозвільними документами на відкриття аспірантури в НаУКМА, фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
 4. 8. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року N 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року №614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється вищим навчальним закладом до початку другого року навчання власника Документа.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Організація і проведення конкурсу

 1. 1. Вступні випробування до аспірантури НаУКМА складаються з:
 • вступного іспиту із спеціальності (спеціалізації, освітньо-наукової програми) в обсязі програми ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з відповідної спеціальності;
 • вступного іспиту з англійської мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).
 • співбесіди на основі поданої дослідницької пропозиції;
 • вступного іспиту з української мови (для окремих галузей знань (спеціальностей, освітньо- наукових програм).
 1. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом (додаток 7 Правил прийому – Таблиця відповідності результатів міжнародних іспитів з англійської мови 100-бальній системі оцінюванні знань з англійської мови під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра та ступеня доктора філософії).
 2. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
 3. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до НаУКМА протягом одного календарного року.
 4. Вступні випробування оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів.

Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі визначається коефіціентом, у сумі коефіціенти складають 1 (Таблиця 2).

Конкурсний бал вираховується як сума балів за кожен вид вступного випробування, помножених на вагові коефіціенти.

 

Перелік вступних випробувань та вагових коефіцієнтів конкурсного відбору при вступі до аспірантури НаУКМА  для здобуття ступеня доктора філософії у 2016 р.

 

Галузь знань Спеціальність Вступні випробування

(від 0 до 100 балів)

Вагові коефіцієнти
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія –        вступний іспит із спеціальності

–        вступний іспит з англійської мови

–        співбесіда на основі поданої дослідницької пропозиції

–        вступний іспит з української мови

0,4

0,2

0,3

0,1

03 Гуманітарні науки 033 Філософія –        вступний іспит із спеціальності

–        вступний іспит з англійської мови

–        співбесіда на основі поданої дослідницької пропозиції

–        вступний іспит з української мови

0,3

0,2

0,3

0,2

03 Гуманітарні науки 034 Культурологія –        вступний іспит із спеціальності

–        вступний іспит з англійської мови

–        співбесіда на основі поданої дослідницької пропозиції

–        вступний іспит з української мови

0,2

0,2

0,4

0,2

03 Гуманітарні науки 035 Філологія –        вступний іспит із спеціальності

–        вступний іспит з англійської мови

–        співбесіда на основі поданої дослідницької пропозиції

–        вступний іспит з української мови

0,2

0,2

0,4

0,2

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка –        вступний іспит із спеціальності

–        вступний іспит з англійської мови

–        співбесіда на основі поданої дослідницької пропозиції

–        вступний іспит з української мови

0,4

0,2

0,3

0,1

 

Галузь знань Спеціальність Вступні випробування

(від 0 до 100 балів)

Вагові коефіцієнти
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія –        вступний іспит із спеціальності

–        вступний іспит з англійської мови

–        співбесіда на основі поданої дослідницької пропозиції

–        вступний іспит з української мови

0,2

0,2

0,4

0,2

05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія –        вступний іспит із спеціальності

–        вступний іспит з англійської мови

–        співбесіда на основі поданої дослідницької пропозиції

–        вступний іспит з української мови

0,2

0,2

0,5

0,1

06 Журналістика 061 Журналістика –        вступний іспит із спеціальності

–        вступний іспит з англійської мови

–        співбесіда на основі поданої дослідницької пропозиції

0,2

0,2

0,6

07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування –        вступний іспит із спеціальності

–        вступний іспит з англійської мови

–        співбесіда на основі поданої дослідницької пропозиції

0,5

0,3

0,2

 

073 Менеджмент –        вступний іспит із спеціальності

–        вступний іспит з англійської мови

–        співбесіда на основі поданої дослідницької пропозиції

–        вступний іспит з української мови

0,4

0,2

0,3

0,1

08 Право 081 Право

082 Міжнародне право

–        вступний іспит із спеціальності

–        вступний іспит з англійської мови

–        співбесіда на основі поданої дослідницької пропозиції

–        вступний іспит з української мови

0,3

0,3

0,2

0,2

09 Біологія 091 Біологія –        вступний іспит із спеціальності

–        вступний іспит з англійської мови

–        співбесіда на основі поданої дослідницької пропозиції

 

0,5

0,2

0,3

 

10 Природничі науки 102 Хімія –        вступний іспит із спеціальності

–        вступний іспит з англійської мови

–        співбесіда на основі поданої дослідницької пропозиції

0,5

0,2

0,3

 

11 Математика та статистика 113 Прикладна математика –        вступний іспит із спеціальності

–        вступний іспит з англійської мови

–        співбесіда на основі поданої дослідницької пропозиції

–        вступний іспит з української мови

0,2

0,2

0,5

0,1

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення –        вступний іспит із спеціальності

–        вступний іспит з англійської мови

–        співбесіда на основі поданої дослідницької пропозиції

–        вступний іспит з української мови

0,2

0,2

0,5

0,1

 

V. Проведення вступних випробувань

 1. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями, як правило, у кількості 3 – 5 осіб, які призначаються президентом НаУКМА і до складу яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії із наукової спеціальності і передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.
 2. Рішенням Приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, науково-освітню програму) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, науково-освітню програму)
 3. Програми вступних випробувань для вступу до аспірантури на певну спеціальність (спеціалізацію, науково-освітню програму) розробляються і затверджуються відповідними кафедрами НаУКМА, які здіснюють прийом до аспірантури, не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів (до 1 червня 2016 р.).

Програми вступних випробувань оприлюднюються на веб-сайті НаУКМА (www.ukma.edu.ua; http://gradschool.ukma.edu.ua)та подаються до Приймальної комісії.

 1. 4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 1. 5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені НаУКМА, розглядає Апеляційна комісія НаУКМА, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом Президента НаУКМА.

VI. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

 1. Зі списку вступників формується рейтинговий список рекомендованих до зарахування за конкурсом, який упорядковуєтьсяза конкурсним балом від більшого до меншого.
 2. 2. У списку вступників, рекомендованих до зарахування за конкурсом, зазначаються:
 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника.
 1. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті НаУКМА (www.ukma.edu.ua; http://gradschool.ukma.edu.ua ). Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною комісією та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті НаУКМА (www.ukma.edu.ua; http://gradschool.ukma.edu.ua ).

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 2 цього розділу.

VIІ. Надання рекомендацій для зарахування

 1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, Приймальна комісія приймає у строк, визначений у таблиці 1 пункту 2 розділу ІІ Додатку, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі VI Додатку, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.

Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

 1. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, відповідно до строків, визначених у таблиці 1 пункту 2 розділу ІІ Додатку.
 2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії НаУКМА.

Рішення Приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті НаУКМА (www.ukma.edu.ua; http://gradschool.ukma.edu.ua).

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 1. 4. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання для здобуття вищої освіти доктора філософії за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії НаУКМА.

VIІI. Наказ про зарахування

 1. Накази про зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії видаються Президентом НаУКМА на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті НаУКМА у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені у таблиці 1 пункту 2 розділу ІІ Додатку.
 2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XX «Правил прийому на навчання до НаУКМА у 2016 році»..

Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, а таким особам повертаються документи, подані ними.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність (спеціалізацію, освітньо-наукову програму).

 1. Договір із замовником щодо навчання для здобуття вищої освіти доктора філософії за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 

 

IX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

 1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України “Про вищу освіту”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, Указами Президента України від 25 березня 1994 року N 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03 червня 1994 року N 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року N 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні”, від 11 вересня 2013 року N 684 “Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства”, наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року N 1541 “Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за N 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.
 2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

 1. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до вищих навчальних закладів України не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування.

Для зарахування до навчального закладу іноземець подає такі документи:

1) заяву-анкету;

2) оригінал та копію документа про попередню освіту;

3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

4) копію документа про народження;

5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

8) 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;

9) оригінал та копію посвідчення біженця чи особи, яка потребує додаткового або тимчасового  захисту (для іноземців, які мають статус біженця чи особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту в Україні);

10) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

11) оригінал та копію направлення українських національно-культурних товариств або дипломатичних установ України (для закордонних українців);

12) реферат із обраної наукової спеціальності;

13) офіційно засвідчений за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.

 1. 5. Документи, зазначені у підпунктах5 і 18.6 мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 1. Іноземці зараховуються на навчання до навчальних закладів для здобуття вищої освіти доктора філософії за результатами співбесід на підставі поданого реферату з обраної наукової спеціальності (спеціалізації, освітньо-наукової програми).

 

X. Зарахування до вищих навчальних закладів на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

 1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять в аспірантурі протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з НаУКМА, про що видається відповідний наказ Президента НаУКМА.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог Додатку. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються до 10 листопада.

 1. Роботи, виконані на вступних випробуваннях вступниками, які не були прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.